گروه مطالعات فرهنگی

اعضای هیئت علمی گروه / رسانه - فرهنگ

(رشته های مطالعات فرهنگی و رسانه.ارتباطات و فرهنگ. دانش شناسی و مدیریت اطلاعات. مترجمی خبر .)

 

- مهناز رونقی

-" نسترن  خواجه نوری

"  فریبا صیاد

- " غلامرضا  آذری

" محمدعلی اقازاده  الستی

- "حوریه  دهقان شاد

"  علی گرانمایه پور

" نصراله اسکندری