گروه رسانه-فرهنگ

اعضای هئیت علمی گروه آموزشی رسانه- فرهنگ دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه

 

ردیف      نام ونام خانوادگی        مدرک تحصیلی         رشته تحصیلی            نوع همکاری    مرتبه علمی    پایه      

1          نسترن خواجه نوری           دکتری                    علوم ارتباطات اجتماعی       تمام وقت           استادیار           10

2            غلامرضا آذری                دکتری                 علوم ارتباطات اجتماعی              تمام وقت          استاد یار           15

       3 مهناز رونقی نوتاش              دکتری                علوم ارتباطات اجتماعی           تمام وقت            استادیار           16

4        فریبا صیاد                     دکتری         علوم ارتباطات اجتماعی                   تمام وقت             استادیار               3    

 5        علی گرانمایه پپور           دکتری                علوم ارتباطات اجتماعی    تمام وقت                استادیار                15

  6   سید محمود نجاتی حسینی     دکتری               جامعه شناسی فرهنگ        تمام وقت        استادیار                16