گروه ارتباطات اجتماعی و رسانه

اعضای هیئت علمی گروه علوم ارتباطات –روزنامه نگاری/مدیریت رسانه

(رشته های ارتباطات .روزنامه نگاری.روابط عمومی. مدیریت رسانه)

- نسیم مجیدی

- "  بیتا شاه منصوری

- " داود  صفایی

- " محمدرضا رسولی

"  اکبر نصرالهی

" محمدحسن اسدی طاری

"  محمودرضا محمد طاهری

" عبدالرضا سلمانی شاه محمدی

" صدیقه  ببران

" حسن  رستمی درزیان

"  امیرحسام اسحاقی