گروه ارتباطات اجتماعی-روزنامه نگاری

اعضای هئیت علمی گروه آموزشی علوم ارتباطات – روزنامه نگاری دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
       
ردیف    نام ونام خانوادگی                 مدرک تحصیلی     رشته تحصیلی          نوع همکاری   مرتبه علمی  پایه  

    
1         سیدوحید عقیلی                          دکتری            علوم ارتباطات اجتماعی    تمام وقت          دانشیار        18      


2         محمدرضا رسولی                          دکتری            علوم ارتباطات اجتماعی    تمام وقت        دانشیار           24       


3        نسیم مجیدی قهرودی                     دکتری           علوم ارتباطات اجتماعی     تمام وقت       استادیار             15


4        امیرحسام اسحاقی                       دکتری            علوم ارتباطات اجتماعی    تمام وقت               "              15     


5         داود صفایی                         دکتری            علوم ارتباطات اجتماعی      تمام وقت             استاد یار           5    

 

6         محمود محمد طاهری           دکتری              علوم ارتباطات اجتماعی        تمام وقت           استادیار            7

      
7         محمدعلی آقازاده الستی        فوق لیسانس      علوم ارتباطات اجتماعی    بورسیه                استادیار           2