گروه مطالعات فرهنگی

 

اعضای هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی ، ارتباطات رسانه

(گروههای ارتباطات / فرهنگ و رسانه)

1- اکبر نصرالهی

2- " محمدرضا رسولی

3-"  نسیم مجیدی

4- "  نسترن خواجه نوری

5- محمودرضا محمد طاهری

6- " بیتا شاه منصوری

7- "  مهناز رونقی

8- " فریبا  صیاد

9-" حوریه دهقانشاد

10-  داود  صفایی

11- " غلامرضا  آذری

12- " صدیقه  ببران

13 " محمدحسن اسدی طاری

14- "  محمدعلی آقازاده الستی

15-"  علی گرانمایه پور

16- "نصرالله  اسکندری

17" عبدالرضا سلمانی شاه محمدی

18 حسن  رستمی درزیان

19 .-" امیرحسام اسحاقی