گروه مدیریت رسانه - روابط عمومی

 اعضای هئیت علمی گروه آموزشی مدیریت رسانه و روابط عمومی دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی وخبر
       
ردیف    نام ونام خانوادگی   مدرک تحصیلی       رشته تحصیلی      نوع همکاری       مرتبه علمی   پایه 


1         سیدمحمد دادگران            دکتری           علوم ارتباطات اجتماعی       تمام وقت            استادیار      21     

 
2         حسن درزیان رستمی         دکتری           علوم ارتباطات اجتماعی        تمام وقت              "            25     

 
3         صدیقه ببران                     دکتری           علوم ارتباطات اجتماعی        تمام وقت             "             14    

  
4         نصراله اسکندری                دکتری           علوم ارتباطات اجتماعی        تمام وقت             "             13     

 
5         حمید غیدی                   فوق لیسانس     علوم ارتباطات اجتماعی        تمام وقت           مربی         12    

   
6         بیتا شاه منصوری              دکتری           علوم ارتباطات اجتماعی        تمام وقت           استادیار      13    

   
7         محمدحسن اسدی طاری   فوق لیسانس    علوم ارتباطات اجتماعی         بورسیه             مربی         12       


8         اکبرنصرالهی کاسمانی      دکتری           علوم ارتباطات اجتماعی        تمام وقت              "             11       


9         شهناز هاشمی                دکتری           علوم ارتباطات اجتماعی        نیمه وقت           دانشیار        7       


10      عبدالرضا شاه محمدی         دکتری           علوم ارتباطات اجتماعی        تمام وقت             "             14