گروه مدیریت رسانه - روابط عمومی

 اعضای هئیت علمی گروه آموزشی مدیریت رسانه و روابط عمومی دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
       
ردیف    نام ونام خانوادگی   مدرک تحصیلی       رشته تحصیلی      نوع همکاری       مرتبه علمی   پایه 


 
1         حسن درزیان رستمی         دکتری           علوم ارتباطات اجتماعی        تمام وقت           استادیار     28    

 
2         صدیقه ببران                     دکتری           علوم ارتباطات اجتماعی        تمام وقت             "             14    

  
3        نصراله اسکندری                دکتری           علوم ارتباطات اجتماعی        تمام وقت             "             5     

 
4         حمید غیدی                   فوق لیسانس     علوم ارتباطات اجتماعی        تمام وقت           مربی         12    

   
5         بیتا شاه منصوری              دکتری           علوم ارتباطات اجتماعی        تمام وقت           استادیار      13    

   
6         محمدحسن اسدی طاری   فوق لیسانس    علوم ارتباطات اجتماعی         بورسیه             مربی         12       


7         اکبرنصرالهی کاسمانی      دکتری           علوم ارتباطات اجتماعی        تمام وقت        استادیار            15       


8        عبدالرضا شاه محمدی         دکتری           علوم ارتباطات اجتماعی        تمام وقت      استادیار            14