اعضای هیات علمی

اعضای هئیت علمی گروه آموزشی علوم ارتباطات – روزنامه نگاری دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی وخبر
       
ردیف    نام ونام خانوادگی                 مدرک تحصیلی     رشته تحصیلی          نوع همکاری   مرتبه علمی  پایه  

    
1         سیدوحید عقیلی                          دکتری            علوم ارتباطات اجتماعی    تمام وقت          دانشیار        15       


2         محمدرضا رسولی                          دکتری            علوم ارتباطات اجتماعی    تمام وقت          استادیار       20       


3         دکترمحمد جوادمجید رضائیان            دکتری              روزنامه نگاری               تمام وقت               "           یک       


4         نسیم مجیدی قهرودی                    دکتری            علوم ارتباطات اجتماعی    تمام وقت               "          15       


5         امیرحسام اسحاقی                       دکتری            علوم ارتباطات اجتماعی    تمام وقت               "          2       


6         حاجی محمد احمدی بلوطکی            دکتری            علوم ارتباطات اجتماعی    تمام وقت                "       16    

   
7         مهین دخت جعفری نژاد           دکتری             ادبیات روزنامه نگاری      تمام وقت                  مرخصی      مرخصی       


8         داود صفایی                         دکتری            علوم ارتباطات اجتماعی  تمام وقت                  استاد یار      12     

 
9         محمدعلی آقازاده الستی        فوق لیسانس      علوم ارتباطات اجتماعی    بورسیه                 "              یک    

   
10       مهدی روحانی                      دکتری            علوم ارتباطات اجتماعی    نیمه وقت                "               11    

   
11        تژامیرفخرایی                       دکتری            علوم ارتباطات اجتماعی    تمام وقت                 "              16  

    
12       حسین  نصیری جعفرکلایه       فوق لیسانس     علوم ارتباطات اجتماعی    بورسیه                مربی           9