مدیر گروه

مدیرگروه ارتباطات اجتماعی-روزنامه نگاری

سرکار خانم دکتر نسیم مجیدی قهرودی

دکترای علوم ارتباطات اجتماعی 

استادیار پایه 15

ایمیل :