مدیر گروه

معاون دانشکده

دکتر محمد رضا رسولی
استادیار پایه 20
ایمیل :

Moh.Rasooli@iauctb.ac.ir

Moh.Rasouli@ yahoo.com