مدیر گروه

دکتر بیتا شاه منصوری

 

 

 

 

 

 

 

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مدیر گروه ارتباطات، روزنامه نگاری و رسانه

سوابق علمی

دکترای تخصصی، ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

کارشناسی ارشد ارتباطات اجتماعی/ روزنامه نگاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

کارشناسی  علوم اجتماعی/ ارتباطات،    دانشگاه علامه طباطبایی

پایان نامه

بررسی استقلال حرفه ای روزنامه نگاران/ کارشناسی ارشد

بررسی موانع تبلیغات کشور و ارائه الگوی بومی با هدف تدوین نظام نامه/ دکترای تخصصی

کتاب های منتشره

 • "روش های تحلیل محتوا"، تهران، زمستان 1396، انتشارات عصر نوین
 • " تحلیل محتوای گفتمان رایج موسیقی سنتی و موسیقی پاپ"، تهران ، 1385، انتشارات عصر نوین
 • "شیوه های روابط عمومی و پیام رسانی در ارتباطات بین فرهنگی"، تهران، زمستان 1390، انتشارات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
 • "شیوه های تبلیغات ارتباطات بین فرهنگی"، تهران، زمستان 1391، انتشارات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
 • "کتاب سالنما فرهنگ کهن ایران زمین مشق عشق"، تهران ، زمستان 1386، گروه مشاورین واحه سبز
 • "کتاب سالنمای خط ربط"، تهران ، زمستان 1385، گروه مشاورین واحه سبز
 • "کتاب سال تبلیغات"، تهران ، 1382، گروه مشاورین واحه سبز
 • "کتاب سال روابط عمومی"، تهران ، 1382، گروه مشاورین واحه سبز

 

سوابق فعالیت های پژوهشی

 • مشاورمحقق طرح ارتقاء پایدار صادرات غیرنفتی (SENOX)
 • ارزیابی عملکرد طرح SENOX در سطح کشور
 • ارزیابی عملیات اطلاع رسانی طرح SENOX در گستره ملی، مشارکت دفتر عمران ملل متحد و وزارت بازرگانی
 • تبیین جایگاه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در رسانه های کشور ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
 • تبیین جایگاه تولیدات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در رسانه های جمعی  و جمع نخبگان، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
 • بررسی موانع تبلیغات کشور با هدف تدوین نظام نامه، اداره کل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • بررسی عوامل موثر در مدیریت بحران در رسانه ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دماوند
 • استخراج شاخص های مدیریت ارتباطی و اطلاع رسانی و بومی سازی شاخص های اکوپسی مورد تایید اتحادیه اروپا 2014، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مقالات

 • نقش اطلاع رسانی روابط عمومی هلال احمر بر مشارکت مردمی، فصلنامه تحقیقات جدید علوم انسانی 1396
 • تحلیل محتوای گفتمان رایج موسیقی سنتی و موسیقی پاپ، www.SID.ir     1395
 • نظام اخلاق حرفه ای در تبلیغات بازرگانی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی     1392
 • روابط عمومی بخش خصوصی در جامعه اطلاعاتی، فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ و ارتباطات    1392
 • نظام اخلاق حرفه ای در تبلیغات بازرگانی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات رسانه ای      1391
 • لزوم ایجاد نظام اخلاق حرفه ای در تبلیغات بازرگانی،   فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ارتباطی1391
 • بررسی تئوریک نقش اعتبار رسانه ای در مدل های مدیریت استراتژیک  مانامه مدیریت ارتباطات1391
 • بومی سازی روابط عمومی و دستیابی به یک استاندارد ملی، ماهنامه روابط عمومی          1385
 • دنیای رنگ و بی رنگ ها، تبیین یا توجیه           کتاب جامع تبلیغات       82
 • جستاری در مساله شناسی پژوهش های زنان       فصلنامه فرهنگی پژوهشی مرکز امور مشارکت زنان         1382
 • تبلیغات، واژه نامفهوم روابط عمومی های کشور  کتاب حامع روابط عمومی         1381