مدیر گروه

مدیر گروه رسانه - فرهنگ

سرکار خانم دکتر نسترن خواجه نوری

رشته مطالعات فرهنگی و رسانه : مقطع کارشناسی ارشد

رشته فرهنگ و ارتباطات : مقطع دکتری