مدیر گروه

مدیر گروه رسانه - فرهنگ

جناب آقای دکتر محمدرضا رسولی

دکتری علوم ارتباطات 
معاون دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه

دانشیار پایه 24 

Moh.Rasouli@ yahoo.com

Moh.Rasooli@iauctb.ac.ir

 

%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C.jpg