مدیر گروه

مدیر گروه مدیریت رسانه - روابط عمومی

جناب آقای دکتر اکبر نصرالهی کاسمانی

  • لیسانس و فوق لیسانس ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی، تهران- ایران

  • دکتری مدیریت رسانه ، تهران –ایران- واحد علوم و تحقیقات

  • عضو هیات علمی گروه ارتباطات دانشکده ارتباطات و مطالعات رسانه ای

  • رییس دانشکده ارتباطات و مطالعات رسانه ای 

 

استادیار 15

 

دکتر نصرالهی