مدیر گروه

مدیر گروه مدیریت رسانه - روابط عمومی

دکتر سید محمد دادگران

رشته روابط عمومی  : مقطع کارشناسی

رشته علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی :  مقطع کارشناسی ارشد

رشته مدیریت - مدیریت رسانه ای : مقطع دکتری