درباره گروه

درباره گروه مدیریت رسانه - روابط عمومی

در سال 1393 با راه اندازی دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه این رشته مدیریت رسانه در دوره دکتری راه اندازی شد . برنامه آتی این گروه جذب دانشجویان در دوره ارشد این رشته میباشد همچنین در این گروه رشته روابط عمومی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد جذب دانشجو دارد . رشته کارشناسی روابط عمومی از نیمسال اول 72 و کارشناسی ارشد روابط عمومی از سال 93 به شکل رسمی در این دانشکده مصوب و دانشجو پذیرفته است .