دانشجویان دکتری

دانشجویان دوره دکتری

نام نام خانوادگی رشته ایمیل
نسرین اذرگون علوم ارتباطات nas.azarhun.news@iauctb.ac.ir
یاسر اشراقی علوم ارتباطات yas.eshraghi.news@iauctb.ac.ir
علیرضا ال قیس مدیریت - مدیریت رسانه ای ali.algheis.news@iauctb.ac.ir
احمد امین فرد مدیریت - مدیریت رسانه ای ahm.aminfard.news@iauctb.ac.ir
ملیکا بردبار مدیریت - مدیریت رسانه ای mel.bordbar.news@iauctb.ac.ir
حسن بهشتی وایقان علوم ارتباطات has.beheshtivayeghan.news@iauctb.ac.ir
محمودرضا توحیدی پور علوم ارتباطات mah.todiditar.news@iauctb.ac.ir
داود حسین زاده فضل علوم ارتباطات dav.hoseinzadehfazl.news@iauctb.ac.ir
روح اله رجایی علوم ارتباطات roh.rajaii.news@iauctb.ac.ir
علیرضا ریاضی علوم ارتباطات ali.riazi.news@iauctb.ac.ir
هما صدقی جلال علوم ارتباطات hom.sedghijalal.news@iauctb.ac.ir
مریم طاهریان علوم ارتباطات mar.taheriyan.news@iauctb.ac.ir
محمد عبدالحسینی مدیریت - مدیریت رسانه ای moh.abdolhoseni.news@iauctb.ac.ir
امیرعلی علامه زاده علوم ارتباطات ami.allamezade.news@iauctb.ac.ir
منوچهر علی شاه بابا علوم ارتباطات mon.alishahbaba.news@iauctb.ac.ir
زینب کارگر علوم ارتباطات zei.kargar.news@iauctb.ac.ir
شهلا مدینه اصفهانی مدیریت - مدیریت رسانه ای sha.madinehesfahani.news@iauctb.ac.ir
مهدی معتمدی مدیریت - مدیریت رسانه ای mah.motamedi.news@iauctb.ac.ir
غلامرضا مندوزیی مدیریت - مدیریت رسانه ای gho.manduzii.news@iauctb.ac.ir
سید هادی موسوی نژاد مدیریت - مدیریت رسانه ای sie.musavizade.news@iauctb.ac.ir
ناهید مونسان مدیریت - مدیریت رسانه ای nah.munesan.news@iauctb.ac.ir