دانشجویان ارشد

دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

نام نام خانوادگی رشته ایمیل
حمید آدینه علوم ارتباطات اجتماعی ham.adineh.news@iauctb.ac.ir
فرزاد ابادی علوم ارتباطات اجتماعی far.abadi.news@iauctb.ac.ir
الهه ابراهیمی علوم ارتباطات اجتماعی ela.ebrahimi.news@iauctb.ac.ir
زهره ابراهیمی اتانی علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی zoh.ebrahimiatani.news@iauctb.ac.ir
ازاد ابراهیمی محمدی علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی aza.rbrahimimohamadi.news@iauctb.ac.ir
صدیقه بیگم اجودانی علوم ارتباطات اجتماعی sed.ajudani.news@iauctb.ac.ir
زهرا احسانی علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی zah.ehsani.news@iauctb.ac.ir
سعیده احسانی راد علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری sai.ehsanirad.news@iauctb.ac.ir
اکبر احمدی علوم ارتباطات اجتماعی akb.ahmadi.news@iauctb.ac.ir
پانته ا احمدی علوم ارتباطات اجتماعی fan.ahmadi.news@iauctb.ac.ir
معصومه خاتون احمدی علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی mas.ahmadi.news@iauctb.ac.ir
رضا احمدیان علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری rez.ahmadian.news@iauctb.ac.ir
سیدمیثاق اختر علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی sei.akhtar.news@iauctb.ac.ir
علیرضا اخوندی نصرابادی علوم ارتباطات اجتماعی ali.akhundinasrabadi.news@iauctb.ac.ir
سعیده اذین علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی sai.azin.news@iauctb.ac.ir
علیرضا ارشادی گنجه علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری ali.arashadihanje.news@iauctb.ac.ir
مسعود اسعدی علوم ارتباطات اجتماعی mas.asadi.news@iauctb.ac.ir
حامد اسلامی راد علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی ham.eslamirad.news@iauctb.ac.ir
محمد حسین اسلامیان کوپایی علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی moh.eslamirad.news@iauctb.ac.ir
نسرین اسمعیلی افوس علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی nas.esmaiiliafus.news@iauctb.ac.ir
مصطفی اشتری علم اطلاعات ودانش شناسی - مدیریت اطلاعات mos.ashtari.news@iauctb.ac.ir
پگاه افسری علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری peg.afsari.news@iauctb.ac.ir
ابراهیم افشارپور علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی ebr.afshar.news@iauctb.ac.ir
سمیه افشین فر علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری som.afshinfar.news@iauctb.ac.ir
محسن افضلی  ده زیاری علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری moh.afzalidehziari.news@iauctb.ac.ir
عباس اقلامی اصل علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری abb.aghlamiasl.news@iauctb.ac.ir
طاهره اکرمیان علوم ارتباطات اجتماعی tah.akramian.news@iauctb.ac.ir
پروانه امانی مطالعات فرهنگی و رسانه for.amani.news@iauctb.ac.ir
خدیجه امانی صوفیوندی علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی kha.amanisofiondi.news@iauctb.ac.ir
فرهاد امیرخانی علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری far.amirkhani.news@iauctb.ac.ir
الهام امیری علوم ارتباطات اجتماعی elh.amiri.news@iauctb.ac.ir
رضا امیری مطالعات فرهنگی و رسانه rez.amiri.news@iauctb.ac.ir
سارا امیری علوم ارتباطات اجتماعی sar.amiri.news@iauctb.ac.ir
مریم سادات امیری طاری علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری mar.amiritari.news@iauctb.ac.ir
حمید رضا امین زاده مطالعات فرهنگی و رسانه ham.aminzadeh.news@iauctb.ac.ir
کیما انصاری علوم ارتباطات اجتماعی kim.ansari.news@iauctb.ac.ir
روح الله انصاری جعفری علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری roh.ansarijafari.news@iauctb.ac.ir
بنیامین ایرانشاهی علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری ben.iranshahi.news@iauctb.ac.ir
رامین بابایی مطالعات فرهنگی و رسانه azi.ramin.news@iauctb.ac.ir
محمدتقی بابایی ابراهیم ابادی علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی moh.babaiyebrahimabadi.news@iauctb.ac.ir
پریسا باقری علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی far.baghri.news@iauctb.ac.ir
روح اله باوند علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی ruh.bavand.news@iauctb.ac.ir
لیلا بختیاری علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی lil.bagkhtiyari.news@iauctb.ac.ir
بهنام بخشی علم اطلاعات ودانش شناسی - مدیریت اطلاعات beh.bakhshi.news@iauctb.ac.ir
ارزو برکتی علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی are.barkati.news@iauctb.ac.ir
مهدی بگلری علوم ارتباطات اجتماعی mah.behlari.news@iauctb.ac.ir
نسرین بم زاده بندرعباسی علوم ارتباطات اجتماعی nas.bamzadehbandarabbasi.news@iauctb.ac.ir
فاطمه بنام علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری fat.benam.news@iauctb.ac.ir
لیلی بنی اسدی علوم ارتباطات اجتماعی lei.baniasadi.news@iauctb.ac.ir
باقر بهزادی علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی bag.behzadi.news@iauctb.ac.ir
مریم بهزادی علوم ارتباطات اجتماعی mar.behzadi.news@iauctb.ac.ir
محمدرضا بهنام ریوف علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی moh.behnamraiof.news@iauctb.ac.ir
ناصر بوجار علوم ارتباطات اجتماعی nas.bujar.news@iauctb.ac.ir
رضا بیطرفان علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی rez.buitarafan.news@iauctb.ac.ir
وحید بیگلری فرد علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری vah.bihlarifard.news@iauctb.ac.ir
سمیه پاپی علم اطلاعات ودانش شناسی - مدیریت اطلاعات som.palfi.news@iauctb.ac.ir
کیانه پارسا علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی kia.pars.news@iauctb.ac.ir
سارا پارسایی مطالعات فرهنگی و رسانه sar.parsaii.news@iauctb.ac.ir
اذر پژمان علوم ارتباطات اجتماعی aza.pahman.news@iauctb.ac.ir
ملیحه پژمان مطالعات فرهنگی و رسانه mal.pahman.news@iauctb.ac.ir
سیده زهرا پور اکبریان جهرمی مطالعات فرهنگی و رسانه sei.purakberyanjahrom.news@iauctb.ac.ir
زینب پورابراهیم گوکه علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی zei.purakrhahimhuke.news@iauctb.ac.ir
محمد پورعلی رودباری علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی moh.puralirudbari.news@iauctb.ac.ir
احسان پورقربان گورابی مطالعات فرهنگی و رسانه ehs.purghorbanhurabi.news@iauctb.ac.ir
احسان پورقربان گورابی علوم ارتباطات اجتماعی ehs.purghorbanhurabi.news@iauctb.ac.ir
زهره پیاده اشتیانی مطالعات فرهنگی و رسانه zoh.piadehashtiani.news@iauctb.ac.ir
جمیله تاجگر اصفهانی علوم ارتباطات اجتماعی jam.tajharesfehani.news@iauctb.ac.ir
مهدی ترابیان علوم ارتباطات اجتماعی meh.torabian.news@iauctb.ac.ir
ابوالفضل ترکی نژادمهربانی علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی abo.torkinemadmehraban.news@iauctb.ac.ir
بهناز توحیدی علوم ارتباطات اجتماعی beh.tohidi.news@iauctb.ac.ir
ریحانه توکل مطالعات فرهنگی و رسانه rei.tavakkol.news@iauctb.ac.ir
پروانه توکلی علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری for.tavakkoli.news@iauctb.ac.ir
کبری جعفری علوم ارتباطات اجتماعی kob.jafari.news@iauctb.ac.ir
پریناز جلالی علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری par.jalali.news@iauctb.ac.ir
حمید جلالی علوم ارتباطات اجتماعی ham.jalali.news@iauctb.ac.ir
امیر جلالی موید علوم ارتباطات اجتماعی ami.jalalimoaied.news@iauctb.ac.ir
لیلا جهان تیغی علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی lei.jahantighi.news@iauctb.ac.ir
فاطمه جوانمردی علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی fat.javanmardi.news@iauctb.ac.ir
لیلا جودی علوم ارتباطات اجتماعی lei.judi.news@iauctb.ac.ir
سپیده چارکامیانی علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری sep.char;amiani.news@iauctb.ac.ir
رضا حاجیان علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری rez.hajian.news@iauctb.ac.ir
مریم حبیبی علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی mar.habibi.news@iauctb.ac.ir
مهرداد حدیدی علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری meh.hadidi.news@iauctb.ac.ir
زهرا حسن پور مطالعات فرهنگی و رسانه zah.hasanpur.news@iauctb.ac.ir
سمیه حسن نژادوایانی علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری som.hasanmaduvaiani.news@iauctb.ac.ir
احسان حسینی علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی ehs.hoseini.news@iauctb.ac.ir
سید محمد مهدی حسینی علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری sei.hoseini.news@iauctb.ac.ir
سیدعبدالرضا حسینی علوم ارتباطات اجتماعی sei.hoseini.news@iauctb.ac.ir
محمد حسینی علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی moh.hoseini.news@iauctb.ac.ir
سیدمجید حشمتی علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی sei.heshmati.news@iauctb.ac.ir
فهیمه حصارخان علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی fah.hesarian.news@iauctb.ac.ir
محمد حضرتی سهزابی علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی moh.hazratisohrabi.news@iauctb.ac.ir
محمد حضرتی سهزابی علوم ارتباطات اجتماعی moh.hazratisohrabi.news@iauctb.ac.ir
محمود حق وردی کاظم ابادی علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی mah.haghverdikazemabadi.news@iauctb.ac.ir
امیرناصر حکیمیان علوم ارتباطات اجتماعی ami.hakimian.news@iauctb.ac.ir
ندا حلیمی رازلیقی علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی ned.halimirazlighi.news@iauctb.ac.ir
حسن حیاتی علوم ارتباطات اجتماعی has.haiati.news@iauctb.ac.ir
غزاله حیدری علوم ارتباطات اجتماعی gha.heidari.news@iauctb.ac.ir
حمیدرضا خادمی خالدی علوم ارتباطات اجتماعی ham.khademikhaledi.news@iauctb.ac.ir
ساره خارابی ماسوله علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری sar.kharabimasuleh.news@iauctb.ac.ir
محبوبه خال علوم ارتباطات اجتماعی mah.khal.news@iauctb.ac.ir
مهرنوش خانزایی علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری meh.khanzaii.news@iauctb.ac.ir
علی خدابخشی علوم ارتباطات اجتماعی ali.khodabakhshi.news@iauctb.ac.ir
فاطمه خدایی گرگری علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری fat.khodaiiherheri.news@iauctb.ac.ir
ایدین خرم دل علوم ارتباطات اجتماعی aid.khorandel.news@iauctb.ac.ir
سجاد خسروانیان مطالعات فرهنگی و رسانه saj.khosravanian.news@iauctb.ac.ir
محمد صالح خلیل نیا علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی moh.khalilnia.news@iauctb.ac.ir
فاطمه خواجه علوم ارتباطات اجتماعی fat.khajeh.news@iauctb.ac.ir
محمد مهدی خورشیدی اورگانی علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی moh.khorshidiorhan.news@iauctb.ac.ir
مجتبی خورشیدی تطفی علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی moj.khorshoditatfi.news@iauctb.ac.ir
رضا خوش لهجه یزدی علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری rez.khoshlahjehyazdi.news@iauctb.ac.ir
موسی داداش زاده علوم ارتباطات اجتماعی mos.dadashzadeh.news@iauctb.ac.ir
افسانه داودی علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری afs.davudi.news@iauctb.ac.ir
علیرضا دباغ علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری ali.dabbagh.news@iauctb.ac.ir
زهرا دباغ بشیری علوم ارتباطات اجتماعی zah.dabaghbashiri.news@iauctb.ac.ir
فائقه درویش علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری fai.davish.news@iauctb.ac.ir
سعید درویشی علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی sai.darvishi.news@iauctb.ac.ir
امیر دشتی علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری ami.dashti.news@iauctb.ac.ir
مژگان دلیلی علوم ارتباطات اجتماعی pei.dalili.news@iauctb.ac.ir
هدی دهقان بذرافشان علوم ارتباطات اجتماعی hod.dehghanbazrafshan.news@iauctb.ac.ir
ریحانه سادات ذاکری علوم ارتباطات اجتماعی rei.zakeri.news@iauctb.ac.ir
هادی ذاکری احقر علوم ارتباطات اجتماعی had.zakeriahghar.news@iauctb.ac.ir
نیلوفر ذوالفقاری علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری nil.zolfaghari.news@iauctb.ac.ir
مهدی راه پیما الیزه یی مطالعات فرهنگی و رسانه meh.rahpeimaalizade.news@iauctb.ac.ir
سامان رحمت ابادی مطالعات فرهنگی و رسانه sam.rahmatabadi.news@iauctb.ac.ir
سیده زهرا رحیمی علوم ارتباطات اجتماعی sei.rahimi.news@iauctb.ac.ir
زهرا رحیمی فراهانی علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی zah.rahimifarahani.news@iauctb.ac.ir
وحید رحیمی کوهنجانی علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری vah.rahimikuhanjani.news@iauctb.ac.ir
محسن رخشانی فتمه سری علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری moh.rakhshanifatmehsari.news@iauctb.ac.ir
ناصر رزاق منش علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری nas.razaghmanesh.news@iauctb.ac.ir
محدثه رزم خواه علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی moh.razmkhah.news@iauctb.ac.ir
مولود رستم زاده پشندی علوم ارتباطات اجتماعی mol.rostamzadepashandi.news@iauctb.ac.ir
سارا رشادی زاده احمدی علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری sar.reshadizadehahmadi.news@iauctb.ac.ir
عباس رشیدی علوم ارتباطات اجتماعی abb.rashidi.news@iauctb.ac.ir
علی رشیدی مطالعات فرهنگی و رسانه ali.rashidi.news@iauctb.ac.ir
کبری رضایی علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی kob.rezaii.news@iauctb.ac.ir
محمد رضایی علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری moh.rezaii.news@iauctb.ac.ir
مهناز رضایی علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری mah.rezaii.news@iauctb.ac.ir
فرشته رفیعی مطالعات فرهنگی و رسانه fer.rafii.news@iauctb.ac.ir
الهه رفیعی نژاد علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی ela.rafiinamad.news@iauctb.ac.ir
فاطمه روزبهان مطالعات فرهنگی و رسانه fat.ruzbahan.news@iauctb.ac.ir
روشنک روشنایی نجف ابادی علوم ارتباطات اجتماعی ros.roshanaiinajafabadi.news@iauctb.ac.ir
فریبا ریحانی مطالعات فرهنگی و رسانه far.reihani.news@iauctb.ac.ir
ابوالقاسم رییسی نافچی علوم ارتباطات اجتماعی abo.raiisinafali.news@iauctb.ac.ir
زرین زارع پورکاظمی علم اطلاعات ودانش شناسی - مدیریت اطلاعات zar.zarepurkazemi.news@iauctb.ac.ir
رضا زحمتکش رودسری علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی rez.zahmatkeshrudsari.news@iauctb.ac.ir
راضیه زرگری علوم ارتباطات اجتماعی raz.zarhari.news@iauctb.ac.ir
مولود زندی نژاد علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی mol.zandinamad.news@iauctb.ac.ir
فاطمه زهتاب فرد علوم ارتباطات اجتماعی fat.zehtabfard.news@iauctb.ac.ir
سیده سمیه سادات کیایی علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی sei.sadatkiaii.news@iauctb.ac.ir
ناصر ساده وند علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی nas.sadevand.news@iauctb.ac.ir
سمیرا سالاری علم اطلاعات ودانش شناسی - مدیریت اطلاعات sam.salari.news@iauctb.ac.ir
غزل سایه وند علوم ارتباطات اجتماعی gha.saievand.news@iauctb.ac.ir
غلامرضا سخن سنج علوم ارتباطات اجتماعی gho.sokhansanj.news@iauctb.ac.ir
مجید سرابی علوم ارتباطات اجتماعی maj.sarabi.news@iauctb.ac.ir
مجید سرای کشکی علوم ارتباطات اجتماعی maj.sarayekashki.news@iauctb.ac.ir
فاطمه سردارطوسی علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی fat.sardartusi.news@iauctb.ac.ir
روح اله سرکانی علوم ارتباطات اجتماعی roh.sarkani.news@iauctb.ac.ir
فاطمه سعادتی علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری fat.saadati.news@iauctb.ac.ir
سیران سعدی مطالعات فرهنگی و رسانه sir.sadi.news@iauctb.ac.ir
سعید سعیدی راد علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی sai.saiidirad.news@iauctb.ac.ir
سمانه سعیدیان علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی sai.saiidian.news@iauctb.ac.ir
حنیف سلطانی مطالعات فرهنگی و رسانه han.soltani.news@iauctb.ac.ir
فریبا سلطانی علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری far.soltani.news@iauctb.ac.ir
نفیسه سلطانی علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری naf.soltani.news@iauctb.ac.ir
هاجر سلطانی پور علوم ارتباطات اجتماعی haj.soltanipoor.news@iauctb.ac.ir
زهره سلطانیانی مطالعات فرهنگی و رسانه zoh.soltani.news@iauctb.ac.ir
اسماعیل سلطنت پور علوم ارتباطات اجتماعی esm.soltanipoor.news@iauctb.ac.ir
حسین سلمانی علوم ارتباطات اجتماعی hos.salmani.news@iauctb.ac.ir
محمد سلیمانی علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی moh.soleimani.news@iauctb.ac.ir
منصوره سلیمانی علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری man.soleimani.news@iauctb.ac.ir
سامان سمنانی زاده علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی sam.semnanizade.news@iauctb.ac.ir
سعاد سودانی زاده علوم ارتباطات اجتماعی saa.sudanizade.news@iauctb.ac.ir
سعدی سیاه کمری علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی sad.siahkamari.news@iauctb.ac.ir
مرتضی سیفی علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی mor.seifi.news@iauctb.ac.ir
ربیعه سیفی خداشهری علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی rab.seifikhodashahri.news@iauctb.ac.ir
صغری شب افروزان علوم ارتباطات اجتماعی sog.shabafruzan.news@iauctb.ac.ir
صغری شب افروزان علوم ارتباطات اجتماعی sog.shabafruzan.news@iauctb.ac.ir
علیرضا شریف علوم ارتباطات اجتماعی ali.sharif.news@iauctb.ac.ir
لیلا شریف نتاج بایی علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی lil.shrifnetajbaiy.news@iauctb.ac.ir
صدیقه شریفی مطالعات فرهنگی و رسانه sed.sharifi.news@iauctb.ac.ir
سیده شهده شعاری شعار علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری sei.shoarishoar.news@iauctb.ac.ir
بهمن شفایی علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی bah.shafaii.news@iauctb.ac.ir
حسین شفیعی علوم ارتباطات اجتماعی hos.shafiii.news@iauctb.ac.ir
منصور شفیعی پور علوم ارتباطات اجتماعی man.shafiipur.news@iauctb.ac.ir
زهرا شکفته علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری zah.shekofteh.news@iauctb.ac.ir
اشرف شکوهی طرقی علوم ارتباطات اجتماعی ash.shukuhitarghi.news@iauctb.ac.ir
مریم شلتوکچی علوم ارتباطات اجتماعی mar.shaltuki.news@iauctb.ac.ir
سارا شمس قهفرخی علوم ارتباطات اجتماعی sar.shamsghahfarkhi.news@iauctb.ac.ir
فاطمه شهبازی مطالعات فرهنگی و رسانه fat.shahbazi.news@iauctb.ac.ir
مجتبی شهبازی علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی moj.shahbazi.news@iauctb.ac.ir
مجید شهیدی علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی maj.shahidi.news@iauctb.ac.ir
افسانه شوندی علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری afs.shundi.news@iauctb.ac.ir
هادی شیخ علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی had.sheikh.news@iauctb.ac.ir
گلبرگ شیخ القرا علوم ارتباطات اجتماعی hal.sheikholghora.news@iauctb.ac.ir
علی رضا شیخ زاده مطالعات فرهنگی و رسانه ali.sheikhzadeh.news@iauctb.ac.ir
مسعود شیخانی علوم ارتباطات اجتماعی mas.sheikhani.news@iauctb.ac.ir
سیروس شیرزاد علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری sir.shirzad.news@iauctb.ac.ir
علی شیرین علوم ارتباطات اجتماعی ali.shirin.news@iauctb.ac.ir
ریحانه شیرین آبادی فراهانی علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری rei.shirinabadifarahani.news@iauctb.ac.ir
حسن صابری علوم ارتباطات اجتماعی has.saberi.news@iauctb.ac.ir
محمد صادقلو مطالعات فرهنگی و رسانه moh.sadeghlo.news@iauctb.ac.ir
محمدرسول صادقی دلیوند علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری moh.sadeghidelivand.news@iauctb.ac.ir
کبری صادقی فیشانی علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی kob.sadeghifeishani.news@iauctb.ac.ir
مرضیه صامتی علوم ارتباطات اجتماعی mar.sameti.news@iauctb.ac.ir
اکرم صحتی علم اطلاعات ودانش شناسی - مدیریت اطلاعات akr.sehati.news@iauctb.ac.ir
محمد صدیق علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی moh.sedigh.news@iauctb.ac.ir
مهسا صدیقی علوم ارتباطات اجتماعی mah.seddghi.news@iauctb.ac.ir
محمدرضا صفری دستجرده یی علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی moh.safaridastjerdechi.news@iauctb.ac.ir
کیانا صناعی مطالعات فرهنگی و رسانه kia.sanaii.news@iauctb.ac.ir
محمد علی صوفی علوم ارتباطات اجتماعی moh.sufi.news@iauctb.ac.ir
مازیار طالب مطالعات فرهنگی و رسانه maz.taleb.news@iauctb.ac.ir
مهناز طاهری علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری mah.taheri.news@iauctb.ac.ir
مرتضی طاهریان علوم ارتباطات اجتماعی mor.taherian.news@iauctb.ac.ir
حجت طلوع اصل مطالعات فرهنگی و رسانه hoj.toluasl.news@iauctb.ac.ir
کبری عادلخانی علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی kob.adelkhani.news@iauctb.ac.ir
امیرحسین عباسی علایی علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی ami.abbasiallaii.news@iauctb.ac.ir
جواد عبدالهیان بجستانی علوم ارتباطات اجتماعی jav.abdollahianbajestani.news@iauctb.ac.ir
خلیل عزیزی علوم ارتباطات اجتماعی kha.azizi.news@iauctb.ac.ir
محمد صادق عسگرآبادی علوم ارتباطات اجتماعی moh.asharabadi.news@iauctb.ac.ir
محسن عسگری علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی moh.ashari.news@iauctb.ac.ir
عمار عطاپور علوم ارتباطات اجتماعی amm.atapur.news@iauctb.ac.ir
نادر عظمی مطالعات فرهنگی و رسانه nad.azmi.news@iauctb.ac.ir
حسن عظیم زاده هولاسو علوم ارتباطات اجتماعی has.azimzadeholasu.news@iauctb.ac.ir
مهدی علی شریفی علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی maq.alisharifi.news@iauctb.ac.ir
مریم علی کردی مطالعات فرهنگی و رسانه mar.alikordi.news@iauctb.ac.ir
سارا علیاری علوم ارتباطات اجتماعی sar.alyari.news@iauctb.ac.ir
عادل علیبازی علوم ارتباطات اجتماعی ade.alibazi.news@iauctb.ac.ir
اکبر علیگلی علوم ارتباطات اجتماعی akb.aligoli.news@iauctb.ac.ir
محمد حسن غفارنژاد زرنق علوم ارتباطات اجتماعی moh.ghaffarzadh.news@iauctb.ac.ir
سودابه غلامی مطالعات فرهنگی و رسانه sud.gholami.news@iauctb.ac.ir
پیمان غنی زاده خواجه پاشا علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی pey.ghanizadekhaje.news@iauctb.ac.ir
احمد غیاثی منفرد علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی ahm.ghiyasimonfared.news@iauctb.ac.ir
مرتضی فاضلی مقدم علوم ارتباطات اجتماعی mor.fazelimoghaddam.news@iauctb.ac.ir
رویا فرامرزی علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری roy.faramarzi.news@iauctb.ac.ir
مصطفی فراهانی علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی mos.farahani.news@iauctb.ac.ir
توران فرجلو علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی tur.farajlu.news@iauctb.ac.ir
امیررضا فرجودی علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی ami.fajudi.news@iauctb.ac.ir
فاطمه فرحان اسدی علوم ارتباطات اجتماعی fat.farhanasadi.news@iauctb.ac.ir
محمد فرخ نژادافشار علوم ارتباطات اجتماعی moh.farrokhzadeafshar.news@iauctb.ac.ir
روشنک فرهودی علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی ros.farhudi.news@iauctb.ac.ir
مریم فروغی علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی mar.forughi.news@iauctb.ac.ir
حسین فریدن مطالعات فرهنگی و رسانه hos.fereidan.news@iauctb.ac.ir
سارا فقیهی علوم ارتباطات اجتماعی sar.faghihi.news@iauctb.ac.ir
فاطمه فلاح گل علم اطلاعات ودانش شناسی - مدیریت اطلاعات fat.alahihal.news@iauctb.ac.ir
راحله فلاحی مطالعات فرهنگی و رسانه rah.fallahi.news@iauctb.ac.ir
مریم فیروزفر علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری mar.firuzfar.news@iauctb.ac.ir
راضیه قائم خواه علوم ارتباطات اجتماعی raz.ghaemkhah.news@iauctb.ac.ir
محمدحسن قادری علوم ارتباطات اجتماعی moh.ghaderi.news@iauctb.ac.ir
زهرا قاسمی مطالعات فرهنگی و رسانه zah.ghasemi.news@iauctb.ac.ir
سیدفضل اله قاضوی مطالعات فرهنگی و رسانه sei.ghazavi.news@iauctb.ac.ir
نازنین قراچورلو علوم ارتباطات اجتماعی naz.gharalo.news@iauctb.ac.ir
سمیه قلی پور علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی som.gholipur.news@iauctb.ac.ir
قربانعلی قمی اویلی علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی gho.ghomioili.news@iauctb.ac.ir
اسحاق قناتی قصابه علوم ارتباطات اجتماعی esh.ghanatighasabe.news@iauctb.ac.ir
بهناز کارگریان مروستی علوم ارتباطات اجتماعی beh.kargaryanmarvasti.news@iauctb.ac.ir
زهرا کاظمی علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری zar.kazemi.news@iauctb.ac.ir
شراره کاظمی مطالعات فرهنگی و رسانه sha.kazemi.news@iauctb.ac.ir
شهرام کاظمی علوم ارتباطات اجتماعی sha.kazemi.news@iauctb.ac.ir
سهیلا کبیر علوم ارتباطات اجتماعی soh.kabir.news@iauctb.ac.ir
بنفشه کرباسی علوم ارتباطات اجتماعی ban.karbasi.news@iauctb.ac.ir
بنفشه کرباسی علوم ارتباطات اجتماعی ban.karbasi.news@iauctb.ac.ir
ساحل کربلایی عابدینی علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری sah.karbalaiiabedini.news@iauctb.ac.ir
بهمن کرمی علوم ارتباطات اجتماعی bah.karami.news@iauctb.ac.ir
روشنک کریم پناه علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی ros.karimipanah.news@iauctb.ac.ir
علیرضا کریم زاده شیراز علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی ali.karimzadeshiraz.news@iauctb.ac.ir
رضا کریمی صالح علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی rez.karimisaleh.news@iauctb.ac.ir
نسیما کشفی مطالعات فرهنگی و رسانه nas.kashfi.news@iauctb.ac.ir
نیکو کلینی علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی nik.koleini.news@iauctb.ac.ir
فرنگیز کمالی زارع علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی far.kamalizare.news@iauctb.ac.ir
پرنیان کهیاری علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری par.kohiari.news@iauctb.ac.ir
امیر کی پور مطالعات فرهنگی و رسانه ami.keypur.news@iauctb.ac.ir
سعید کیائی علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی sai.kiaii.news@iauctb.ac.ir
زهره کیامنش علوم ارتباطات اجتماعی zoh.kiamanesh.news@iauctb.ac.ir
اصغر کیانی مطالعات فرهنگی و رسانه asg.kiani.news@iauctb.ac.ir
زهرا کیانی اصلانشا علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری zah.kianiaslansha.news@iauctb.ac.ir
عباس کیایی نژاد علوم ارتباطات اجتماعی abb.kiaiinamad.news@iauctb.ac.ir
اکبر گلرو علوم ارتباطات اجتماعی akb.golro.news@iauctb.ac.ir
نسرین گودرزی علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی nas.gudarzi.news@iauctb.ac.ir
الهام لایقی علوم ارتباطات اجتماعی elh.laieghi.news@iauctb.ac.ir
سعید لرک علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی sai.lorak.news@iauctb.ac.ir
رضا لطفی علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری rez.lotfi.news@iauctb.ac.ir
زینب متین فرد علوم ارتباطات اجتماعی zen.matinfard.news@iauctb.ac.ir
محمود مجیدی کاکرودی علوم ارتباطات اجتماعی mah.majidikakrudi.news@iauctb.ac.ir
سهیلا محبوبیان علم اطلاعات ودانش شناسی - مدیریت اطلاعات soh.mahbubiyan.news@iauctb.ac.ir
محمدرضا محبی علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی moh.mohebbi.news@iauctb.ac.ir
سبحان محبیان علوم ارتباطات اجتماعی sob.mohebian.news@iauctb.ac.ir
محمد جواد محسن زاده علوم ارتباطات اجتماعی moh.mohsenzadeh.news@iauctb.ac.ir
محمود محمد زاده وانقی علوم ارتباطات اجتماعی mah.mohammadzaddehvanaghi.news@iauctb.ac.ir
اکبر محمد نظری علوم ارتباطات اجتماعی akb.mohammadnazari.news@iauctb.ac.ir
علی محمدزمانی علوم ارتباطات اجتماعی ali.mohammadzamani.news@iauctb.ac.ir
سهیل محمدشفیعی علوم ارتباطات اجتماعی soh.mohammadshafii.news@iauctb.ac.ir
حمید محمدی علوم ارتباطات اجتماعی ham.mohammadi.news@iauctb.ac.ir
قاسم محمدی علوم ارتباطات اجتماعی gha.mohammadi.news@iauctb.ac.ir
زهرا محمدی فر علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی zah.mohammadifar.news@iauctb.ac.ir
هادی مختاری علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی had.mokhtari.news@iauctb.ac.ir
مجید مرادی علوم ارتباطات اجتماعی maj.moradi.news@iauctb.ac.ir
زینب مرادیان علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری zei.moradian.news@iauctb.ac.ir
حسین مرادیان هنم مطالعات فرهنگی و رسانه hos.moradianganam.news@iauctb.ac.ir
هاشم مربوط علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری has.marbut.news@iauctb.ac.ir
مجید مرزانی علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی maj.marzani.news@iauctb.ac.ir
طیبه مروت مطالعات فرهنگی و رسانه tai.morovat.news@iauctb.ac.ir
حسن مستقیم علوم ارتباطات اجتماعی has.mostaghim.news@iauctb.ac.ir
حمیده مشایخی علوم ارتباطات اجتماعی ham.mashaiekhi.news@iauctb.ac.ir
مریم مصدق علوم ارتباطات اجتماعی mar.mosaddegh.news@iauctb.ac.ir
ایرج مصفا علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی ira.mosafa.news@iauctb.ac.ir
سجاد مصیب زاده مطالعات فرهنگی و رسانه saj.mosaiebzadeh.news@iauctb.ac.ir
اذر مظاهری خورزنی علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی aza.mazaherikhorzani.news@iauctb.ac.ir
نفیسه مظاهری صالحی علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری naf.mazaherisalehi.news@iauctb.ac.ir
سعید معارف وند علوم ارتباطات اجتماعی sai.maarefvand.news@iauctb.ac.ir
ام البنی معظمی علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری omm.moazami.news@iauctb.ac.ir
ابراهیم معنوی علوم ارتباطات اجتماعی ebr.manavi.news@iauctb.ac.ir
سید ابوالحسن مقدس علوم ارتباطات اجتماعی sei.moghaddas.news@iauctb.ac.ir
یوسف مقدمی علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی yus.moghaddami.news@iauctb.ac.ir
مرسده مقیمی پستکی علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری mer.moghimipastaki.news@iauctb.ac.ir
ماندانا ملاعلی علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی man.mollaali.news@iauctb.ac.ir
ابراهیم ملکی علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی ebr.maleki.news@iauctb.ac.ir
معصومه ملکی مهیاری علوم ارتباطات اجتماعی mas.malekimahyari.news@iauctb.ac.ir
فرهاد ملوندی علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری far.melondi.news@iauctb.ac.ir
محمد ملیحی علوم ارتباطات اجتماعی moh.malihi.news@iauctb.ac.ir
مریم منتخبی علوم ارتباطات اجتماعی mar.montakhabi.news@iauctb.ac.ir
اکبر منصوری علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی akb.mansouri.news@iauctb.ac.ir
آزاده سادات منصوریان علوم ارتباطات اجتماعی aza.mansurian.news@iauctb.ac.ir
علی منصوریان علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی ali.mansurian.news@iauctb.ac.ir
علیرضا مهدوی علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی ali.mahdavi.news@iauctb.ac.ir
سحر مهندسی نمین مطالعات فرهنگی و رسانه sah.mohandesinamin.news@iauctb.ac.ir
مریم موحدین علوم ارتباطات اجتماعی mar.movahedin.news@iauctb.ac.ir
فهیمه سادات موسوی نیا علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی fah.musaviniya.news@iauctb.ac.ir
سمیه میرآبادی علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی som.mirabadi.news@iauctb.ac.ir
مهرداد میراحسنی علوم ارتباطات اجتماعی meh.mirhasani.news@iauctb.ac.ir
سیدحسن میرزایی مطالعات فرهنگی و رسانه sie.mirzayi.news@iauctb.ac.ir
زهرا میرزایی خسمخی علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری zah.mirzaiykhamsi.news@iauctb.ac.ir
عطیه میرقراه چولو علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری ati.mirgharahlul.news@iauctb.ac.ir
سید حسام میرکاظمی علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی sie.mirkazemi.news@iauctb.ac.ir
سید داود میرنادم ناکیاشری علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی sie.mirnademnakyashrri.news@iauctb.ac.ir
حمید میری علوم ارتباطات اجتماعی ham.miri.news@iauctb.ac.ir
اکرم السادات میری قهدریجانی مطالعات فرهنگی و رسانه akr.mirighahdrijani.news@iauctb.ac.ir
احمد میسمی علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری ahm.meisami.news@iauctb.ac.ir
فرانک میلانی علوم ارتباطات اجتماعی far.milani.news@iauctb.ac.ir
احسان نادری علوم ارتباطات اجتماعی ehs.naderi.news@iauctb.ac.ir
مژگان نادری علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی mah.naderi.news@iauctb.ac.ir
بتول سادات ناظمیان علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی bat.nazemyan.news@iauctb.ac.ir
ریحانه نباتی خویی علوم ارتباطات اجتماعی rei.nabatikhoyi.news@iauctb.ac.ir
عباس نبی پور علوم ارتباطات اجتماعی abb.nabipoor.news@iauctb.ac.ir
ازاده نظری علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی aza.nazari.news@iauctb.ac.ir
فرهاد نظری فر علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری far.nazarifar.news@iauctb.ac.ir
محمدحسین نقی شریفی علوم ارتباطات اجتماعی moh.naghisharifi.news@iauctb.ac.ir
حمید نورشمسی علوم ارتباطات اجتماعی ham.koorshamsi.news@iauctb.ac.ir
یدالله نورعلی آهاری علوم ارتباطات اجتماعی yad.nooraliahari.news@iauctb.ac.ir
داود نوروزبیگی علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی dav.noruzbeigy.news@iauctb.ac.ir
هادی نوروزی تپه شعبانی علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری had.novruzi.news@iauctb.ac.ir
علی اکبر نوری علوم ارتباطات اجتماعی ali.noori.news@iauctb.ac.ir
هادی نوری علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی had.noori.news@iauctb.ac.ir
احمد نوری اشتیانی علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی ahm.nooriashtyani.news@iauctb.ac.ir
راضیه نوری تبار علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری raz.nooritabar.news@iauctb.ac.ir
سارا نوری جمشیدی علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی sar.noorijamshidi.news@iauctb.ac.ir
مونا نیکخواه عشقی علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی mon.nikkhaheshghi.news@iauctb.ac.ir
مونا نیکخواه عشقی علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی mon.nikkhaheshghi.news@iauctb.ac.ir
وحید نیکزاد هرسینی علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی vah.nikzadharsini.news@iauctb.ac.ir
رضا هاشمی علوم ارتباطات اجتماعی rez.hashemi.news@iauctb.ac.ir
محمدرضا هدایتی علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق درارتباطات اجتماعی moh.hedayati.news@iauctb.ac.ir
صدرا هژبری علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی sad.hambari.news@iauctb.ac.ir
محسن همتی نژاد مطالعات فرهنگی و رسانه moh.hemmatizadeh.news@iauctb.ac.ir
الهام همتی نژاد فراهانی علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی elh.hemmatizadehfarahani.news@iauctb.ac.ir
کامه وزیری علوم ارتباطات اجتماعی kam.vaziri.news@iauctb.ac.ir
فریبا وکیلی نژاد مطالعات فرهنگی و رسانه far.vakilizadeh.news@iauctb.ac.ir
حمید رضا ولی پور علوم ارتباطات اجتماعی ham.valipur.news@iauctb.ac.ir
سعید ونکی علوم ارتباطات اجتماعی sai.vanaki.news@iauctb.ac.ir
ایرج یاوری فرد علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری ira.yavarifar.news@iauctb.ac.ir
عمران یزدانی قشلاقی علوم ارتباطات اجتماعی omr.yazdanigheshlaghi.news@iauctb.ac.ir
مهدی یزدانی نیا مطالعات فرهنگی و رسانه meh.yazdaninia.news@iauctb.ac.ir
فروغ یزدخواستی علوم ارتباطات اجتماعی for.yazdkhasti.news@iauctb.ac.ir
حسین یعقوبی علوم ارتباطات اجتماعی hos.yaghubi.news@iauctb.ac.ir
عاطفه یعقوبی خراسانی ویژه علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری ate.yaghubikhorasani.news@iauctb.ac.ir
خالد یوسفی علوم ارتباطات اجتماعی kha.yusefi.news@iauctb.ac.ir