معاون دانشکده

مشخصات:

محمدرضا رسولی، متولد 1344

• دانشیار پایه 24

•  دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه گروه علوم ارتباطات  دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

 Moh.Rasouli@yahoo.com

Moh.Rasooli@iauctb.ac.ir 

مدارک تحصیلی :

• دکترا در رشته علوم ارتباطات اجتماعی (گرایش روزنامه نگاری) علوم و تحقیقات تهران، 1381

• فوق لیسانس علوم اجتماعی (گرایش جامعه شناسی )ازاد تهران، 1370 

• لیسانس علوم اجتماعی با گرایش علوم ارتباطات اجتماعی ، دانشگاه علامه طباطبایی تهران ، 1367

 سوابق اجرایی:

• معاون دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی تهران از 1393

• مدیر گروه علوم ارتباطات دانشگاه ازاد تهران مرکز 1376

• معاون گروه علوم ارتباطات دانشگاه ازاد تهران مرکز 1374-1375

• سردبیر فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی از سال 1393

• سردبیر کتاب ماه علوم اجتماعی از سال 1391_1993

• معاون سردبیر کتاب ماه علوم اجتماعی 1389

• نایب رییس انجمن متخصصان روابط‌عمومی ایران (PRSA). ،1391-1390

• مدیر گروه پژوهشی ارتباطات اجتماعی مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی 1389

• مسئول گروه پژوهشی تبلیغات پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1384

• رییس کمیته پژوهش انجمن متخصصان روابط عمومی ایران 1385

• عضو هیات مشاوران نخستین نشریه بین المللی روابط عمومی، علمی و آموزشی از 1393

• دبیر علمی دومین کنفرانس روش های تحقیق کاربردی و پیشرفته در مدیریت ارتباطات در روابط عمومی1393

• عضو هیات مدیره مجمع عمومی انجمن متخصصان روابط عمومی ایران 1388-1391

لوح  تقدیر و سپاس

• لوح استاد نمونه دانشگاه دانشگاه آزاد تهران مرکز1392

• لوح تقدیر پژوهش پروژه چالش های توسعه سینمای ایران معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1394

• لوح پژوهشگرنمونه سال در حوزه فرهنگ و رسانه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 1382

• لوح مقاله برتر در سومین همایش صنعت تبلیغات ایران معاون امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت ارشاد اسلامی 1382

• لوح پژوهشگربرتر سال دانشگاه  ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی تهران 1394

• لوح پژوهشگربرتر سال دانشگاه  ، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد تهران مرکز1387

• لوح مقاله برتر در سومین همایش روابط عمومی الکترونیک 1384

عضو یتها و فعالیتهای مشاوره ای :

• عضو انجمن جامعه شناسی ایران (ISA)

• عضو انجمن بین المللی تحقیق در ارتباطات (IAMCR)

• عضو کارگروه ارتباطات و رسانه مرکز هم اندیشی اسادان و نخبگان دانشگاهی  1388

• عضو کمیته علمی کنفرانس روابط عمومی و صنعت 1393

• عضو کمیته فنی متناظر 225 ، تحقیقات بازار و پژوهش های اجتماعی کمیته ملی استانداردهای ایزو 1389.

• عضو داوری جشنواره نقد کتاب (خانه کتاب) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1393.

• عضو هیات داوران سومین جشنواره روابط عمومی های وزارت علوم تحقیقات و فناوری 1390.

• عضو هیات داوران بخش تحقیقات جشنواره آثار مراکز رادیو تلویزیونی سازمان صدا و سیما 1387.

• عضو هیات داوران دوازدهمین جشنواره روابط عمو می های برتر کشور فرهنگ و ارشاد اسلامی 1383.

• عضو هیات داوران سومین جشنواره نشریات روابط عمو می های کشور1387،1388، 1385.

• عضو هیات داوری انتخاب فیلم جشنواره فیلم رشد، وزارت آموزش وپرورش 1378.

• عضو هیات داوری جشنواره فیلم فجر بخش تجلی اراده ملی 1386.

• دبیر کمیته علمی و عضو هیات داوران جشنواره نشریات روابط عمومی های کشور (انجمن متخصصان روابط عمومی ایران )1390 ،1391 1387،1388، 1385

• عضو هیات داوران نخستین جشنواره رسانه و منابع طبیعی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) 1389.

• عضو هیات داوران جشنواره رسانه و محیط زیست (سازمان حفاظت از محیط زیست)1389.

• عضو هیات داوران جشنواره روابط عمو می های وزارت نفت و نیرو 1389 و 1390 .

• عضو هیات داوران جشنواره روابط عمو می های وزارت علوم تحقیقات و فن آوری 1390 .

• رییس هیئت داوران جشنواره سلام روابط عمومی های خوزستان 1395

• مشاور پژوهشی وامور رسانه ای و روابط عمومی (سازمانهای اجتماعی و اقتصادی کشور)

 

 مقالات علمی- پژوهشی :

• الگوی ساختاری رابطه ارزش های فرهنگی و باورهای شناختی با میزان استفاده از اینترنت ...، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فرهنگ و ارتباطات ، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. (زمستان 1393)

• نقش خلاقیت و عوامل موثر بر آن در کارایی روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی ، فصلنامه علمی پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی پاییز 1395.

• بررسی نقش رسانه ها و فناوری های ارتباطی در توسعه و رفاه ابعاد زندگی در روستاهای تهران، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی(در دست انتشار)1395

• نشانه شناسی مجلات سبک زندگی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ، زمستان 1393.

• بررسی تاثیر تبلیغات تله شاپینگ در دو شبکه بازار و جم‌تی‌وی بر اقدام به خرید بانوان شهرتهران، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی-فرهنگی، موسسه آموزش عالی سبز(شماره 2دوره دوم ،1393)

• تحلیل محتوای مضامین فرهنگی واجتماعی در شبکه های اجتماعی(مورد پژوهی: فیس بوک و جوانان شهر تهران) فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فرهنگ و ارتباطات ، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی1393 .

• مقاله مولفه های سبک زندگی در تبلیغات تجاری ( فصلنامه علمی – پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی: 1382).

• عوامل موثر بر تولید محتوی در شبکه های اجتماعی فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فرهنگ و ارتباطات ، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1392 .

• بررسی مولفه های سبک زندگی در فیلم های دهه 60 ، 70 ، 80 سینمای ایران (فصلنامه علمی – پژوهشی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات سال هفتم/ شماره 25 / زمستان 1390

• مطالعه تطبیقی مطبوعات و صدا وسیما در اشاعه حقوق شهروندی، مطالعه موردی شهروندان شهر تهران(فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات فرهنگی)سال ششم، شماره21، زمستان 1389.

• مطالعه تطبیقی قوانین تبلیغات تجاری(فصلنامه علمی – پژوهشی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات شماره 19 تابستان 1389)

• مطالعه عرضی – ملی بررسی عوامل موثر بر نابرابری سیاسی (با تاکید بر فرهنگ سیاسی) (فصلنامه علمی – پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی: 1388).

• نگاهی به سابقه و نحوه تهیه خبر در حوزه های سیاسی(عمملکرد خبرنگاران پارلمانی)فصلنامه علمی – پژوهشی سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی شماره 30 . 1389 .

• مقاله بررسی نقش رسانه های جمعی در شکل سرمایه اجتماعی دربین شهروندان شهرستان یزد(فصلنامه علمی – پژوهشی فرهنگ ارتباطات شماره اول بهار 1390)

• بررسی تطبیقی منابع خبری روزنامه های پرتیراژصبح تهران، فصلنامه علمی تخصصی علوم خبری شماره 2 تابستان 1391.

• مقاله بررسی نقش رسانه های جمعی در شکل سرمایه اجتماعی دربین شهروندان شهرستان یزد(فصلنامه علمی – پژوهشی فرهنگ ارتباطات )گروه ارتباطات دانشگاه آزاد تهران مرکز شماره اول بهار 1390

 

 مقالات علمی- ترویجی ، تخصصی :

• بررسی سلطه(هژمونی)فرهنگی در بازیهای رایانه ای.فصلنامه علمی – ترویجی رسانه  دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها بهار 1394.

• بازنمایی سبک زندگی در سریالهای مناسبتی ماه رمضان فصلنامه مطالعات جامعه شناختی 1389. 

سبک زندگی مدرن یا سنتی فصلنامه (علمی ترویجی )جامعه فرهنگ و رسانه شماره دهم 1393.

• بررسی نقش شبکه های اجتماعی در جنبش های جهان ، نشریه علمی _تخصصی علوم خبری] پژوهشگاه دانشگاه علامه طباطبایی پژوهشکده رسانه شماره 17، 1395 .

• مقاله بررسی تطبیقی محتوای عکس های خبری خبرگزاری های فارس و ایسنا نشریه علمی _تخصصی علوم خبری] پژوهشگاه دانشگاه علامه طباطبایی پژوهشکده رسانه شماره اول 1391

• مقاله تاثیر سرمایه اجتماعی بر نحوه انتخاب منابع خبری (فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات جامعه شناختی ایران )گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد تهران مرکز سال اول شماره دوم 1389

• مقاله آسیب شناسی تبلیغات تجاری ایران (فصلنامه علمی – پژوهشی فرهنگ ارتباطات )گروه ارتباطات دانشگاه آزاد تهران مرکز شماره دوم تابستان

• مقاله عوامل موثر بر تولید محتوا در شبکه‏های اجتماعی،ماهنامه علمی تخصصی کتاب ماه علوم اجتماعی (شماره 56)آبان 1391.

• مقاله موفقیت روابط عمومی های شهرستان یزد از سراب تا سحاب، ماهنامه علمی تخصصی کتاب ماه علوم اجتماعی (شماره 61)فروردین 1392.

• مقاله مخاطب شناسی تلویزیون های ماهواره ای ( فصلنامه علمی ترویجی ) رسانه فتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها 1379.

• مقاله عصر تلویزیون جهانی ( فصلنامه علمی ترویجی) رسانه فتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها 1369.

• مقاله رادیو وتوسعه( فصلنامه رسانه )دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها1371.

 

کتاب ، مقاله ، فصل در کتاب

• کتاب پژوهشنامه تبلیغات، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی1386.

• کتاب بررسی تطبیقی قوانین تبلیغات ایران ،انگلستان،چین،ارمنستان، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1386.

• کتاب بررسی نقش روابط عمومی در مهندسی فرهنگی(مقاله مساله شناسی و مساله یابی در پیمایشهای اجتماعی و ارتباطی....)انتشارات مهر تابان 1390

• کتاب جامعه شناسی روزنامه نگاری ( ترجمه با همکاری) انتشارات جامعه شناسان 1388.

• کتاب فنون روابط عمومی (تبلیغات تجاری و رفتار مصرفی) دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی (اداره هماهنگی روابط عمومی های کشور) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سال انتشار: ۱۳۸۴

• کتاب حال وآینده رادیو. مقاله رادیو های محلی،..(مجموعه گفتگو با صاحب نظران رسانه) دفترتحقیق و توسعه رادیو سازمان صدا و سیما 1383.

• کتاب چهارده گفتار در روابط عمومی (موانع پژوهش در روابط عمومی ) معاونت مطبوعاتی و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سال انتشار: 1376).

• مساله شناسی در پژوهشهای روابط عمومی کشور ( کتاب سال روابط عمومی: انجمن متخصصان روابط عمومی ایران 1377) .

 

فعالیتها و پروژه های پژوهشی:

• بررسی موضوعی سه دهه فیلم های توقیف شده سینمای ایران(پژوهشگر) دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران 1394

سنجش بازخورد فعالیت های اطلاع رسانی روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران (طی سالهای 93-1390) ( مجری طرح) موسسه مطالعات و تحقیقات دانشگاه تهران 1395.

• بررسی مولفه های سبک زندگی در تبلیغات تجاری تلویزیونی (پژوهشگر) مرکز تحقیقات و مطالعات سازمان صدا و سیما 1382.

• بررسی نقش توریسم در وحدت و هویت ملی(همکار اصلی) دانشگاه علامه طبا طبایی،معاونت پژوهشی.1387.

• سواد آموزی کاربردی در ایران ( مجری و پژوهشگر) برای کمیسیون ملی یونسکو در ایران 1374.

• بررسی تطبیقی قوانین تبلیغات ایران با چند کشور اروپایی و آسیایی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مجری و پژوهشگر) 1383

• پژوهشنامه تبلیغات، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مجری و پژوهشگر) 1384

• سنجش میزان کامیابی گروههای معارف اسلامی در تحقق اهداف تربیتی از منظردانشجویان(،معاونت پژوهشی و آموزشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها )1384.

• سنجش راههای جذب دانشجویان به شرکت فعال در کلاس های دروس معارف(،معاونت پژوهشی و آموزشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها )1384.

• بررسی میزان اثربخشی مکانیزمهای اطلاع‌رسانی روشهای کاهش مصرف انرژی، پژوهشگاه نیرو (ناظر)1386.

• سنجیش نظرات ذینفعان شرکت مدیریت شبکه برق ایران(پژوهشگر)1386.

• نظر سنجی شهروندان درباره خدمات برق رسانی ( عضو کمیته علمی) برای شرکت برق منطقه ای تهران 1380.

• برج میلاد از نگاه شهروندان تهرانی،( مجری و پژوهشگر)شرکت یادمان سازه. شهرداری تهران.87-1386

• بررسی اثربخشی ابزار و وسایل تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران (مشاور، ناظر)1385

• سنجش میزان رضایت و الگوی مصرف مشترکان خانگی(EFQM) برق شهر تهران، برق منطقه‌ای تهران (پژوهشگر) 1383

• بررسی اثرات تبلیغات آموزشی روابط عمومی توانیر از نظر مردم 15 شهر کشور ( مجری و پژوهشگر) 1375.

• تحلیل محتوای آگهی های بازرگانی سیما ( مجری و پژوهشگر) برای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (پژوهشهای برنامه ای)1373.

• بررسی نظرات و انتظارات بیمه شدگان تامین اجتماعی (‌مشاور) برای موسسه عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی 1379

• نظر سنجی شهروندان درباره خدمات برق رسانی ( عضو کمیته علمی) برای شرکت برق منطقه ای تهران 1380.

• اثربخشی تبلیغات قرض الحسنه بانک مسکن از دیدگاه شهروندان تهرانی (مجری و پژوهشگر) روابط عمومی بانک مسکن 1388.

• بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 1388.

• بررسی سنجش بازخورد تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران (مشاور، ناظر)1390

 

سمینارهای علمی و کارگاههای آموزشی:

• کارگاه افکار سنجی برای مدیران روابط عمومی وزارت علوم تحقیقات و فناوری 1393 .

• رسانه های نوین و توسعه گردشگری شهری، نخستین همایش بین المللی ارتباطات و شهرگردی هنری 1394.

• مطالعه شکاف دیجیتالی جنسیتی میان شهروندان تهرانی سمینار بین المللی شهر جهانی اردیبهشت 1393.

• کارگاه روابط عمومی و صیانت از برند ، ارائه شده در سومین کنفرانس روابط عمومی و صنعت اردیبهشت 1393.

• کارگاه روشهای تحلیل و سنجش رضایت در روابط عمومی برج میلاد بهمن 1393

• کارگاه شاخص های روابط عمومی هوشمند روابط عمومی و اطلاع اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی، خرداد1393

• کارگاه شیوه های سنجش افکار روابط عمومی های سیرجان.کرمان اردیبهشت 1393

• کارگاه تبیین خدمات دانشگاه ازاد اسلامی(دامغان) 1386

• مقاله تدوین راهبردهای مطلوب ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی در سریالهای خانوادگی، همایش ملی سبک های زندگی ، فرصت ها و چالش ها1393

• سخنرانی و ارایه مقاله در سمینار "وندالیسم در میراث فرهنگی" با عنوان نقش و تاثیر رسانه ها در مقابله با تخریب میراث فرهنگی ، سازمان صنایع دستی و گردشگری تهران 1390.

• مقاله چالش های روابط عمومی در گسترش فرهنگ مصرف کالاهای ایرانی ، ارائه شده در نخستین کنفرانس روابط عمومی و صنعت شهریور1391.

• مقاله اعتماد و اعتبار پیمایش های الکترونیک در روابط عمومی(مقاله برگزیده سومین همایش روابط عمومی الکترونیک:اردیبهشت1387.)

• مقاله بررسی ارزشهای فرهنگی در تبلیغات تلویزیونی (مقاله برگزیده سومین سمینار صنعت تبلیغات:).وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، معاونت مطبوعاتی وتبلیغاتی1382.

• مقاله در کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در ارتباطات The Effects of Electronic Journalism on print Media in Iran (IAMCR Conference in Taipei (تایوان: ،2003

• پذیرش مقاله در کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در ارتباطات A critical point of view to ICT Development in Iran India , Egypt( IAMCR Conference in , Egypt2006)

• پذ یرش مقاله در کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در ارتباطات (IAMCR ) سوئد: 2008.

• سخنرانی ارزشهای فرهنگی و تبلیغات تجاری (سمینار بررسی تبلیغات ایران سخنرانی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی:1380)

• مقاله تبلیغات،فرهنگ وجهانی شدن (همایش چشم انداز جهانی فرهنگ ، دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 1383)

• سخنرانی بررسی مولفه های هویت فرهنگی،رقابت سالم،تبعیض...در قوانین تبلیغات تجاری ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.دفتر مطالعات وتوسعه رسانه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 1384.

• مقاله مطبوعات و مشکلات مصرف کنندگان برق (‌سمینار برق و رسانه: 1384).

• مقاله بررسی تطبیقی نقش و جایگاه روابط عمومی در سازمانهای تولیدی صنعتی و فرهنگی کشور پنجمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی.1388 .

• مقاله مساله شناسی و مساله یابی پیمایش های ارتباطی و اجتماعی در ترویج فرهنگ بیمه سمینار نقش روابط عمومی در ترویج فرهنگ بیمه.1389

• مقاله بررسی مقایسه ای انگیزه های جذب مخاطب در تبلیغات بازرگانی تلویزیونی بانک های ملت و پارسیان دومین سمینار بازار یابی و خدمات مالی بانکها.1389 .

• مقاله عوامل موثر بر تولید محتوا در شبکه اجتماعی ، همایش روز رسانه های اجتماعی 1390

 

 نقد کتاب:

• حقوق ارتباطات ( کتاب ماه علوم اجتماعی: 1388)

• رسانه ها و مخاطبان امروز ( کتاب ماه کلیات علوم اجتماعی: 1377) .

• ارتباطات وتوسعه در جهان سوم( کتاب ماه علوم اجتماعی: 1384) .

• فرهنگ، رسانه،دین،( کتاب ماه کلیات علوم اجتماعی: 1387) .

• گفتمان های حاکم بر دولت های بعد از انقلاب در جمهوری اسلامی ایران (نقد کتاب: کتاب ماه علوم اجتماعی: 1387)

• الفبای ارتباطات کتاب ماه کلیات علوم اجتماعی: 1387)

• سیر تحولات ژورنالیسم،فصلنامه نقد کتاب اطلاعات و ارتباطات (خانه کتاب پاییز 1393.)

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه:

دانشگاه آزادتهران مرکز

• بررسی نقش سریال های شبکه ماهواره ای فارسی1 بر سبک زندگی شهروندان تهرانی گروه ارتباطات (راهنما)1390

• بررسی عوامل موثر در ارتقا سواد رسانه ای کارشناسان روابط عمومی شهرداری تهران گروه ارتباطات (راهنما)1390

• عوامل موثر بر تولید محتوا در رسانه ها اجتماعی (راهنما)1390

• بررسی میزان رعایت اصول صحیح خبرنویسی در بین چهار روزنامه پرشمار صبح تهران (راهنما)1390

• تاثیر رسانه بر محبوبیت فوتبال در بین هواداران تیم‌های استقلال و پرسپولیس(راهنما)1390

• بررسی ارزشهای اجتماعی و خانوادگی در سریال های افسانه افسونگر از شبکه ماهواره ای فارسی 1 و جراحت از شبکه 3 صدا و سیما 1390

• بررسی منابع خبری روزنامه های پر تیراژ صبح تهران شش ماهه نخست (شرق- همشهری- جام جم- ایران) .1390

• بررسی نقش روانی اجتماعی روزنامه‌های ورزشی در عملکرد ورزشکاران حرفه‌ای از دیدگاه ملی‌پوشان رشته‌های فوتبال، والیبال و کشتی1390

• بررسی تطبیقی نقش و جایگاه روابط عمومی در سازمانهای تولیدی صنعتی و فرهنگی کشور گروه ارتباطات (راهنما)1387

• بررسی نقش رسانه ها در نهادینه کردن فرهنگ مدیریت مصرف(راهنما)1388

• شناسایی روش‌های مناسب تبلیغاتی برای معرفی فرش دستباف ایران از دیدگاه متخصصان ارتباطات و تبلیغات(راهنما)1389

• بررسی نقش رسانه های جمعی در شکل گیری سرمایه اجتماعی در بین شهروندان شهر یزد(راهنما)89-1388

• بررسی تاثیرصفحات نیازمندیهای مطبوعات بر میزان اعتماد مخاطبان روزنامه ها(راهنما)1388

• بررسی مقایسه ای انگیزه های جذب مخاطب در تبلیغات بازرگانی تلویزیونی بانک های ملت و پارسیان(راهنما)

• بررسی مولفه های سبک زندگی در فیلم های سینمایی دهه 60، 70 و 80 سینمای ایران(راهنما)1388

• بررسی تاثیر استفاده از اینترنت در میزان بهره مندی از برنامه های تلوزیون(راهنما)1387

• بررسی موانع اجتماعی – فرهنگی استفاده شهروندان تهرانی از خدمات ارتباطی پست 1387

• بررسی و شناخت نقاط قوت . ضعف ICTدر اجرای برنامه های توسعه اول دوم و سوم از نگاه متخصصانICT کشور(راهنما)1385

• بررسی نقش سرمایه اجتماعی در انتخاب منابع خبری در بین شهروندان شهر تهران(راهنما)1388

• بررسی سبک زندگی زنان در سریالهای پر مخاطب تلویزیونی(راهنما)1388

• بررسی ساختار برنامه ها ی کانال های تلویزیون ماهواره های فارسی زبان با تاکید بر نمادهای فرهنگی (راهنما)1385

• برسی نقش سرمایه اجتماعی در انتخاب منابع خبری در میان مردم شهر تهران (راهنما)89-1388

• بررسی و تحلیل محتوای ارائه تصویر زن در آگهی های تجاری تلویزیون ایران و بازتولید نقش های سنتی در قالب نقش های مدرن1388-89

• بررسی تطبیقی محتوای عکس های خبری خبرگزاری های فارس و ایسنا(راهنما)1386

• بررسی مقایسه ای تخیل کودکان در تعامل با قصه شفاهی و کارتون(مشاور)

• تحلیل محتوای تبلیغات تجاری رادیو جوان با تاکید بر ارزش های فرهنگی و اجتماعی در دو ماهه دی و بهمن (مشاور)1389

• بررسی عوامل موثر برعملکرد خبری خبرنگاران پارلمانی (راهنما)1389

• تحلیل محتوای مجلات کثیرالانتشار خانواده ازنظر رعایت شاخص های سواد رسانه ای، ( مطالعه موردی مجلات ؛ زندگی ایدآل، خانواده، خانواده سبز به مدت سه ماه )(مشاور)1390

- بررسی نقش تکنولوژی های نوین ارتباطی ( آموزشی الکترونیکی )بر فرآیند یادگیری  (مشاور)1390

• بررسی رابطه بین گرایش به هویت قومی و نحوه استفاده از برنامه های شبکه استانی  (مشاور)1385

• بررسی کارکردهای خبری اطلاع رسانی و اموزشی تفریحی مطبوعات ورزشی (مشاور)1386

دانشگاه علامه طباطبایی

• بررسی وضعیت موجود تبلیغات تجاری محیطی با وضعیت مطلوب(مشاور)1390

• بررسی میزان شناخت والدین دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران درباره نقش آموزشی اینترنت (مشاور)1389-1390

• تحلیل محتوای آگهیهای ترحیم مطبوعات پرشمار کشور(مشاور)90-1389

• بررسی نحوه بازتاب تحولات اخیر یمن ،بحرین و سوریه در صفحات خارجی مطبوعات کشور(تحلیل محتوای روزنامه های شرق جام جم،آفتاب یزد جمهوری اسلامی،همشهری،تهران امروز،کیهان ،ایران آرمان و اطلاعات)(مشاور)90-1389

علوم تحقیقات تهران

• بررسی رابطه ی بین میزان استفاده از اینترنت و بحران هویت فردی و اجتماعی...(راهنما)1389

• بررسی نقش رسانه ها درآگاه سازی افراد از حقوق و تکالیف شهروندی در میان(راهنما)1388

• رساله دکتری مولفه های اعتبار خبر از دیدگاه دانشجویان ارتباطات با تاکید بر صدا و سیما گروه ارتباطات (داور )1387

• رساله دکتری نقش مدیریت فرهنگی و روزنامه نگاری ایران علوم وتحقیقات اصفهان (مشاور)1391

• رساله دکتری نقش تلویزیون در جهانی شدن فرهنگ گروه مدیریت رسانه (داور )1388

• بررسی نقش رسانه¬ها در آگاه¬سازی افراد از حقوق و تکالیف شهروندی در میان ساکنین بافت فرسوده شهر تهران گروه ارتباطات (راهنما)1388

• بررسی رابطه بین میزان استفاده از اینترنت و بحران هویت فردی و اجتماعی در بین جوانان (راهنما)89-1388

• بررسی برنامه های نوجوان شبکه تهران از منظر پرداختن به هویت وبحران (راهنما)89-1388

• "بررسی تأثیر مهارتهای ارتباطی اساتید بر رضایت تحصیلی دانشجویان،از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحدتبریز(مشاور)

1389 • بررسی عوامل موثر در پیشرفت سواد رسانه ایی در بین دانشجویان از دیدگاه متخصصان ارتباطات گروه ارتباطات (مشاور)1385

 دانشگاه تهران پردیس کیش

• اثربخشی ارتباطات غیرکلامی در تبلیغات تجاری تلویزیون(مشاور)1390

دانشکده صدا و سیما و سوره

• بررسی سلطه (هژمونی) فرهنگی در بازی های رایانه ای (راهنما)1391

• بررسی شیوه های بازنمایی زن در شبکه ماهواره ای من و تو 1(مشاور)1392

• تحلیل محتوای کارتونهای شبکه های تلویزیونی برنامه کودک(مشاور) 1385

موسسه آموزشی مدیریت نیرو

• بررسی رضامندی مشترکین شمال شرق نسبت به خدمات برق تهران(راهنما)88-1387

• بررسی نقش روابط عمومی الکترونیک در برق تهران(راهنما)1387

• بررسی نقش روابط عمومی در تصمیم سازی مدیران صنعت برق ایران (راهنما) 1377

• عوامل موثر در انتخاب و سبک رهبری مدیریتهای روابط عمومی وزارت نیرو(مشاور)1380

 

در دست انتشار:

• کتاب مطالعات پیشرفته در رسانه.( سازمان صدا و سیما).

• اصول وفنون تبلیغات : دانشگاه جامع علمی کاربردی .

• فرهنگ سنجش و پژوهش برای روابط عمومی.

o فعالیتهای آموزشی:

• مدرس مدعو دانشگاههای علامه طباطبایی گروههای علوم ارتباطات و مدیریت جهانگردی،

• دانشکده صداوسیما،گروه ارتباطات

• دانشکده خبر (ایرنا)

• دانشگاه آزاد. واحد علوم و تحقیقات تهران

• دانشگاه سوره گروه سینما و دانشکده فرهنگ و ارتباطات

• دانشگاه الزهرا دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی.

 تدریس دروس :

• روشهای پیشرفته تحقیق در ارتباطات و روش شناسی تحقیق در مدیریت رسانه (دکتری دانشگاه آزاد تهران)1393-1395

• پژوهش در ارتباطات(کارشناسی ارشد و دانشگاه آزاد و علامه طباطبایی)1383-1395.

• روشهای تحلیل محتوا(کارشناسی ارشد دانشکده صدا سیما ، دانشگاه علامه طباطبایی) 1385- 1391

• روشهای بررسی پیام(کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تهران) 1389 • جامعه شناسی تبلیغات (دکتری دانشگاه آزاد تهران)1390

• کاربرد نرم افزار spas در پژوهشهای ارتباطی(کارشناسی ارشد علامه طباطبایی دانشگاه آزاد تهران ،علوم و تحقیقات) 1394-1383

• روشهای تحقیق عملی و نظری در علوم اجتماعی.(کارشناسی دانشگاه آزاد تهران) از -1377

• روشهای سنجش افکار دانشگاه علامه طباطبایی ) 93- 1389

• اصول مدیریت ارتباطات ، اصول ارتباطات (دانشگاه علامه طباطبایی . دانشگاه سوره) – 1385-1393

• مبانی پژوهش در ارتباطات جمعی ، کاربرد نرم افزار ... (دانشگاه علامه طباطبایی) 1395-1386

• نظریه های ارتباطات(کارشناسی ارشد دانشکده صدا سیما ، دانشکده خبر و آزاد تهران) 1389-1380

• روابط عمومی در کتابخانه (دانشگاه الزهرا ) 1393.

دانلود رزومه