ریاست دانشکده

 

دکتر اکبر نصراللهی کاسمانی

دکتر ÙصراÙÙÛ

Akbar.nasrollahi@gmail.com

 اکبر نصراللهی کاسمانی، متولد 1346

 • لیسانس(15/11/69) و فوق لیسانس ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی(24/4/1375)، تهران- ایران
 • دکتری مدیریت رسانه(6/4/1389) ، تهران –ایران- واحد علوم و تحقیقات

 • عضو هیات علمی گروه ارتباطات دانشکده ارتباطات و مطالعات رسانه ای

 

ب ) مسئولیت های قبلی درون دانشگاهی

 • مدیر گروه ارتباطات مقطع ارشد و دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 • عضو کمیته توسعه فناوریهای نرم و هویت ساز دانشگاه آزاد اسلامی 1394

 • نماینده مرکز آزمون در گروه مصاحبه تخصصی دکتری مدیریت رسانه و ارتباطات از سال 1392 تا 1394

 • عضو گروه مصاحبه دکترای تخصصی مدیریت رسانه از سال تحصیلی 1394 تاکنون

 • عضو گروه مصاحبه پذیرش دکتری ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1390 تاکنون

 • مدرس دوره دکتری مدیریت رسانه دانشگاه بین المللی امام رضا ع،آزاد واحدهای تهران مرکزی و تهران شمال ( از جمله نظریه های جدید در ارتباطات سیاسی،مدیریت تحول در سازمان های رسانه ای ، ارتباطات و روابط بین المللی بین المللی، مطالعات فضای مجازی، پوشش خبری ، روزنامه نگاری  و... )  -ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

 • تدریس دروس خبر و سوژه یابی برای روزنامه نگاران افغان در کابل به دعوت یونسکو

 • تدریس دروس خبر و مدیریت بحران در تاجیکستان به‌دعوت مرکزتحقیقات‌استراتژیک ریاست جمهوری

 • عضو شورای عالی اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1396

 

2- مسئولیت های قبلی برون دانشگاهی

 • مدیرکل نظارت و ارزیابی اخبار و برنامه های سیاسی(صدا و سیما) از سال 23/12/1389 لغایت1/1/1395

 • مدیرکل اطلاعات و اخبار شبکه خبر (صدا و سیما) از 22/2/1383 لغایت  19/4/1384

 • مدیرکل آموزش و پژوهش معاونت سیاسی (صدا و سیما) از19/2/1385 لغایت  1/1/1389

 • سردبیر اسبق اخبار شبکه های 4 سیما،شامگاهی و سحرگاهی رادیو پیام و اخبار و گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما از سال 1375  لغایت  22/2/1383

 • عضو کمیته داوری نهایی نخستین و دومین جشنواره بورس و رسانه -1396 و 1397

 • عضو کمیته داوری نهایی نخستین و دومین جشنواره های مطبوعات 

 • عضو کمیته داوری نهایی نخستین جشنواره علم و فنآوری و رسانه(وزارت علوم)تیر 1394

 • عضو کمیته داوری نهایی ترافیک و رسانه(شهرداری) از سال 1392 تا 1395

 • عضو کمیته داوری نهایی تامین اجتماعی و رسانه 1395

 • داور نهایی بخش رسانه جشنواره زیباسازی شهرداری تهران – 1395

 • عضو کمیته داوری نهایی جشنواره استاندارد و رسانه 1397

 • عضو کمیته داوری نهایی جشنواره نیرو و رسانه 1397

 • عضو کمیته داوری نهایی جشنواره سلامت و رسانه 1397

 • عضو کمیته داوری نهایی نقدتخصصی رسانه ای صنعت بانکداری 1394

 • عضو کمیته داوران نهایی کمیته‌های خبر و گزارش جشنوارهای تولیدات صدا و سیمای استان های سازمان صداوسیما (دوره های 10 تا 15)

 • مدیر کمیته خبر و گزارش‌های خبری چهارمین جشنواره خبر و برنامه‌های سیاسی صدا و سیما

 • عضو کمیته داوران نهایی سومین جشنواره خبر و برنامه های سیاسی صدا و سیما

 • عضو کمیته داوران نهایی کمیسیون خبر و تفسیر معاونت برونمرزی صدا و سیما

 • عضو کارگروه تجربه های مدیریتی صدا وسیما

 • عضو شورای آموزش شبکه آموزش  از 1394 تا 1395

 • مدیر مسئول فصلنامه تخصصی افق از سال 1388 تا 1389

 • مدیر مسئول ماهنامه نکته از سال 1388 تا 1389

 

پ ) کتب

 • اصول خبر نویسی - انتشارا ت سروش چاپ اول سال 1382 – چاپ پانزدهم 1396

 • چینش اخبار - انتشارا ت سروش چاپ اول سال 1386

 • جنگ روانی - انتشارا ت سروش چاپ اول سال 1387

 • مدیریت پوشش اخبار بحران در رسانه‌های حرفه‌ای- انتشارات دفتر مطالعات رسانه‌ها  1389

 • مدیریت پوشش اخبار بحران در رسانه‌های حرفه‌ای- ویرایش دوم انتشارات همشهری  1394

 • راهنمایی پوشش خبری در رسانه ها   انتشارات خبرگزاری فارس 1393- ویرایش دوم در اسفند 1396

 

ت ) مقالات انگلیسی

 

 1. Internet Public Policy Themes: A Literature Review   International Journal of Management, Accounting and Economics - Behzad Hassannezhad Kashani and Akbar Nasrollahi Kasmani   - Vol. 5, No. 6, June, 2018 ISSN 2383-2126 (Online)

 2. The Strategy and Orientation of the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) towards Crisis Management European Journal of Social Sciences – Volume 14, Number 1 (2010)

 3.   Users’  Value Perceptions of New Communication Technologies and Their Willingness to Pay: A Case Study of Mobile Bankin Behzad Hassannezhad Kashani and Akbar Nasrollahi Kasmani/Indian Journal of Science and Technology, Vol 8(17), 69926, August 2015

 4. Media and The Role Developing The Tourism  Indian Journal Of Natural Sciences /Vol.5Issue 29(2015) ABOLFAZL MEHMARNIA -AKBAR NASROLLAHI - ALI NAHAVANDI

 5. CODIFICATION OF THE CONCEPTUAL MODEL FOR TARGETEDDEVELOPMENT OF PILGRIMAGE TO HOLY PLACES USING THE GROUNDEDTHEOR  / Touraj Mahdizadeh Molabashi, Akbar Nasrollahi, Ebrahim Fayyaz and Naser Poursadegh/ International Journal of CurrentLifeSciences-Vol.4, Issue9, pp.6842-6847,September, 2014

 6. The Conceptual Model of Content Marketing in the New Media Technology and Identifying Effective Factors in Iran /Touraj Mahdizadeh Molabashi1, Akbar Nasrollahi2, Ebrahim Fayyaz3 , Naser Poursadegh4 1Media Management, International University of Imam Reza (AS), Mashhad, Iran; 2Assistant professor in Islamic Azad University-south Tehran Branch, Invited lecturer, International University of Imam Reza (AS), Mashhad, Iran;3Associate professor in University of Tehran, Invited lecturer, International University of Imam Reza (AS), Mashhad, Iran; 4Associate professor in National Defense University of Tehran, Invited lecturer, International University of Imam Reza (AS), Mashhad, Iran / European Online Journal of Natural and Social Sciences 2015; www.european-science.com / Vol.4, No.1 Special Issue on New Dimensions in Economics, Accounting and Management /  ISSN 1805-360

 7. Analysis of Religious News Coverage in Iran National Media , Journal of current research in science 588-593   2016 Abolfazl Memarinia  , Akbar Nasrollahi /  JOURNAL OF CURRENT RESEARCH IN SCIENCE  ISSN 2322-5009 CODEN (USA): JCRSDJ Available at www.jcrs010.com

 

ث) مقالات فارسی

 

 1. الگوهای ذهنی عوامل تولید خبررسانه ملی در خصوص تغییر ماهیت مخاطب به کاربر- فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ،سال چهاردهم، پاییز 97 ، علمی پژوهشی(وزارتین) ،  اکبرنصراللهی کاسمانی ، هادی البرزی

 2. تحلیل روند ها و پیشران ها ی موثر بر خبر صدا و سیما در 5 سال آینده(صص103 تا 127) - فصلنامه پژوهش های ارتباطی ،(ش 2پیاپی 94) تابستان 97، علمی پژوهشی(وزارتین) ، هادی البرزی- اکبرنصراللهی کاسمانی

 3. شناسایی‌وطبقه‌بندی‌سیاستگذاری عمومی فضای مجازی(صص53-27)، فصلنامه پژوهش های ارتباطی ،(پیاپی 92) زمستان 96، علمی پژوهشی(وزارتین) ، بهزاد حسن نژاد کاشانی- اکبرنصراللهی کاسمانی

 4. ارزیابی میزان و چگونگی آگاهی مدیران رسانه‌ها از زلزله و مدیریت آن- دانش مخاطرات – علمی پژوهشی دانشگاه تهران(وزارتین) دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صص 175-191 - فرخ پارسی‌زاده، پروانه پیشنمازی، اکبر نصراللّهی

 5. مدیریت پوشش اخبار مخاطرات هواشناسی در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران‌-دانش مخاطرات – ایران صص 189-171، تابستان 95، علمی پژوهشی دانشگاه تهران(وزارتین)اکبرنصراللهی و رضا بیطرفان

 6. الگًوی مدیریت دانش در سازمان َهای رسانه ای دانش راهبردی‌ایران،صص 122-97، ش22 بهار 95 علمی پژوهشی(وزارتین) ،دانشگاه امام حسین ع : تورج مهدیزاده –ناصر پورصادق- اکبر نصراللهی -ابراهییم فیاض

 7. بررسی نقش شبکه‌های فارسی‌زبان ماهواره ای بر فرهنگ سیاسی جوانان (29 – 18 سال)- فصلنامه پژوهش های ارتباطی- علمی پژوهشی(وزارتین)  -ش 4 پیاپی84-زمستان 1394

 8. بررسی تطبیقی دیدگاه های کارشناسان و مدیران آبفای ایران با پوشش اخبار آب- فصلنامه پژوهش های ارتباطی- علمی پژوهشی(وزارتین)  شماره 2(پیاپی82)-تابستان 1394 

 9. پوشش خبری اقوام در سیمای استان آذربایجان­غربی، فصلنامه پژوهش های ارتباطی-علمی پژوهشی(وزارتین) - شماره21  (پیاپی 77) بهار 1393

 10. پوشش اخبار «قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» در صداوسیما، فصلنامه پژوهش های ارتباطی- علمی پژوهشی(وزارتین) -شماره 2(پیاپی 70) تابستان  1391

 11. فراترکیب‌بازی‌های‌دیجیتال‌سیاسی‌وجنگی-فصلنامه‌تحقیقات‌فرهنگی‌ایران–علمی‌و پژوهشی(وزارتین):اکبر نصراللهی و فرزانه شریفی ، (اکسپت)

 12. سناریوهای محتمل خبر صدا وسیما در فضای رسانه ای نوین، فصلنامه مطالعات رسانه های نوین، علمی پژوهشی(وزارتین) ،  اکبرنصراللهی کاسمانی ، هادی البرزی(اکسپت)

 13. کاربرد اصول بین المللی اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری در اخبار صدا و سییما ، فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات فرهنگی و ارتباطات،، علمی پژوهشی(وزارتین) ،  اکبرنصراللهی کاسمانی ، محدثه زین العابدینی(اکسپت)

 14. بازنمایی شرق فرودست و غرب فرادست در بازیهای دیجیتال؛نمونه پژوهی ندای وظیفه - فصلنامه مطالعات رسانه های نوین، علمی پژوهشی(وزارتین) ،  اکبرنصراللهی کاسمانی ، فرزانه شریفی (اکسپت)

 15. ریخت شناسی روندهای موثر بر آینده خبر صدا و سیما – فصلنامه مطالعاات رسانه های نوین - علمی پژوهشی(وزارتین) ،  اکبرنصراللهی کاسمانی ، هادی البرزی(اکسپت)

 16. نظرات و ارزیابی مطلوب خبر صدا و سییما از منظر کارشناسان- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - علمی پژوهشی(وزارتین) ،  اکبرنصراللهی کاسمانی ، لطیفه گودرزی (اکسپت)

 17. بررسی میزان و چگونگی پوشش اخبار آموزشی در تلویزیون ایران ،فصلنامه فرهنگ و ارتباطات ایران،صص100تا 122،ش12زمستان 92، علمی پژوهشی دانشگاه آزاد- اکبر نصراللهی و  مریم عزیزی

 18. ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات رسانه ای، علمی پژوهشی دانشگاه آزاد -سال نهم،شماره پیاپی 26،پاییز 93

 19. ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﻮزه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻠﯽ،فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات رسانه ای- علمی پژوهشی دانشگاه آزاد ، سال نهم،شماره پیاپی 27، زمستان 93

 20. طراحی راهبردهای مطلوب برای مدیریت خرده فرهنگ ها در شبکه استانی سیمای قزوین- فصلنامه رادیو وتلویزیون- علمی و ترویجی دانشگاه صدا و سیما -سال نهم ،شماره 21،زمستان 1392

 21. مفهوم سازی بومی کارکردهای رادیو در مرحله پیش از بحران ناشی از سیلاب در رادیو ایران ، پژوهش های اجتماعی فرهنگ و رسانه ،شماره 3 ،بهار 92

 22. تسهیم شاخصه های کارکردی رسانه در بحران اقتصادی و اقتصاد مقاومتی مطاله موردی : رسانه ملی - پژوهش های ارتباطی فرهنگ و رسانه ،سال چهارم ،تابستان 92

 23. مقایسه ای بیطرفی در انتشار اخبار ایران در شبکه های بی بی سی فارسی، من وتو، تلویزیون سراسری و شبکه خبر- فصلنامه فرهنگ ارتباطات -سال دوم، شماره پنجم، بهار 1391

 24. نظارت؛ رکن پنجم مدیریت - معیارها و مدل انطباق یا انحراف برنامه های خبری و سیاسی سازمان صدا و سیما - فصلنامه فرهنگ ارتباطات (سال اول، شماره چهارم، زمستان 1390

 25. نظارت و ارزیابی و شاخص‌های آن در اخبار و برنامه های سیاسی –فصلنامه تحلیل پیام،سال اول،شماره اول،زمستان1390

 26. نظارت و ارزیابی و شاخص های آن در مطبوعات،فصلنامه جامعه،فرهنگ و رسانه- سال اول -شماره 3 -تابستان 91-صص83-106، اکبر نصراللهی

 27. مدیریت چینش اخبار رادیویی و تلویزیونی، فصلنامه تخصصی رسانه، سال هجدهم ، شماره 3،شماره پیاپی 71، پائیز 1386

 28. شخصیت فرامدرن در بازی­های دیجیتال با تاکید بر مولفه­های هویت و جنسیت – اکبر نصراللهی – مونا اسدیان و فرزانه شریفی – فصلنامه علمی و تخصصی علوم خبری- دانشگاه علامه طباطبایی- سال پنجم شماره 20-زمستان 1395

 29. مدیریت تعارض،افق رسانه(علمی و ترویجی)،تیر1386-شماره60

 30. مدیریت تعارض،افق رسانه(علمی و ترویجی)،،مرداد1386-شماره 61

 31. معیارهای انتخاب اخبار، فصلنامه تخصصی رسانه، سال پنجم ، شماره 2-1373

 32. جهان سوم و امپریالیسم خبری و ارتباطی فصلنامه تخصصی رسانه- سال چهارم ، شماره 3،پائیز 1372

 33. تبیین نقش رسانه های چاپی در گردشگری مذهبی مشهد-کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی۱۳۹۳

 34. تجربه مدیریتی، برگزاری نشت های تخصصی خبر با هدف هم آموزی و تبادل در زمینه تولید و پخش اخبار    ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ۱۳۸۷

 35. تدوین مدل مفهومی هدفگذاری توسعه زیارتر اماکن متبرکه با استفاده از نظریه مفهوم سازی زمینه ای-کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی۱۳۹۳

 36. چالش های نشر الکترونیک در حوزه یادگیری اجتماعی در ایران  کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار    ۱۳۹۴

 37. سنجش مقایسه ای اوزان کارکردهای تلویزیون ایران در رونق گردشگری (مطالعه موردی: گردشگری مذهبی)  اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار ۱۳۹۳

 38. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری مذهبی در شبکه های اجتماعی مجازی-کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار  ۱۳۹۳

 39. طراحی مدل مفهومی نقش مهندسی ژئوتکنیک در توسعه پایدار با استفاده از گراندد تئوری-اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک-۱۳۹۲

 40. مطالعه مصرف رسانه ای مردم کشور آذربایجان به منظور تدوین مدل برنامه ریزی رسانه ای برای رونق گردشگری مذهبی در ایران-دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار-۱۳۹۳

 

ج) همایش ها: 

 1. طراحی "طراحی مدل فرایندی سیاست گذاری فضای مجازی در ایران" - چهارمین همایش ملی فضای مجازی پاک (اسفند سال 1396)- دانشگاه بین المللی امام رضا ع

 2. همایش رسانه ها و فنآوری اطلاعاتی درخدمت کاهش خسارات بلایای طبیعی دانشگاه علامه طباطبایی- چهاردهم اسفند 1396

 3. نشست درس هایی از زلزله 7.3 ریشتری ازگله و سرپل ذهاب -سه شنبه 14 آذر 96-  دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

 4. آسیب شناسی عملکرد رسانه ها در پوشش خبری حادثه پلاسکو- چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران – دانشگاه تهران 1396

 5. بررسی نحوه بازنمایی مخاطرات رانندگی (تصادفات ) در روزنامه های همشهری و ایران- اولین همایش رسانه و مخاطات- دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران . 27 اردیبهشت 95

 6. شانزدهمین کنفرانس بین المللی  مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران -تهران -بررسی تطبیقی نحوه انعکاس مطالب آموزشی ترافیکی در روزنامه های همشهری و ایران: اکبر نصراللهی و هاجر سلطانی پور/18و 19 آبان 93

 7. همایش ملی سواد رسانه ای-ایران؛ تهران-سواد رسانه ای و توانمندی زنان با نگاهی به پوشش اخبار زنان در سیمای جمهوری اسلامی ایران : اکبر نصراللهی و  فروغ یزدخواستی – 10 و 11 اسفند 95

 8. تدوین مدل مفهومی هدفگذاری توسعه زیارت اماکن متبرکه با استفاده از نظریه مفهوم سازی ،کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی – فروردین 93-ISC

 9. اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد، توسعه و تعالی کسب و کار -ایران -تهران شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری مذهبی در شبکه های اجتماعی مجازی، 26 آذر 93:اکبر نصراللهی و تورج مهدی زاده

 10. طراحی مدل مفهومی نقش مهندسی ژئو تکنیک در توسعه پایدار با استفاده از گراندد تئوری ، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران،30مهر و 1 آبان 1392- دانشگاه محقق اردبیلی

 11. همایش ملی مدیریت کسب و کارایران -تهران مطالعه مصرف رسانه ای مردم کشور آذربایجان به منظور تدوین مدل برنامه ریزی رسانه ای برای رونق گردشگری مذهبی در ایران تورج مهدی زاده ملا باشی-اکبر نصراللهی-ابراهیم فیاض -ناصر پور صادق

 12. تبیین نقش رسانه های چاپی در گردشگری مذهبی مطالعه موردی مشهد، کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی – فروردین 92-ISC

 13. نظارت و ارزیابی و شاخص‌های آن در مطبوعات- ارائه شده به جشنواره  مطبوعات  1391

 14. مدل موفق تصمیم گیری مشارکتی، کنفرانس بین المللی مدیریت،30آذر لغایت 2دی 1387، مرکز همایش های بین المللی برج میلاد

 15. برگزاری نشست های تخصصی خبر با هدف هم آموزی و تبادل در زمینه تولید و پخش اخبار ، کنفرانس بین المللی مدیریت،30آذر لغایت 2دی 1387،مرکز همایش های بین المللی برج میلاد

 16. تهاجم خبری  غرب و صدا و سیما ، سمیناربررسی روش های اجرایی رهنمودهای مقام معظم رهبری به صدا وسیما-اسفند 1373

 

                            

ح) پروژه ها: 

 1. طراحی مدل مدیریت رسانه های بحران در شرکت ملی گاز 1394

 2. بررسی نقش رسانه ملی در پیشگیری از بروز و مقابله با ترویج شایعه در جامعه / حسین رئیسی وانانی- مشاور: اکبر نصراللهی

 3. بررسی نحوه استفاده از نرم خبر در بخش های خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تلویزیون بی بی سی فارسی و یورونیوز فارسی آوات رضانیا 12/12/91   مشاور: اکبر نصراللهی

 

خ)  سخنرانی ها  (درحال تکمیل)

 

 1. سخنران در "پنجمین همایش جامع مدیریت بحران و HSE - تالار علامه امینی دانشگاه تهران 25 اردیبهشت 97- عنوان سخنرانی: وظایف سخنگویان ر بحران

 2. پوشش خبری و پوشش خبری در بحران - چالش های اطلاع رسانی مخاطرات و بحران ها در روابط عمومی ها و راهکارهای کاهش آن 15 شهریور  97 – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

 3. چالش های اطلاع رسانی مخاطرات و بحران ها در روابط عمومی ها و راهکارهای کاهش آن 25 اردیبهشت 97 -وزارت را ه و ترابری – راه آهن

 4. سخنران در بخش "سخنرانان راهبردی  سومین همایش جامع مدیریت بحران و HSE - تالار علامه امینی دانشگاه تهران 25 اردیبهشت 95- عنوان سخنرانی: مدیریت شایعات در مدیریت بحران ها

 5. سخنران اختتامیه اولین همایش رسانه و مخاطرات -دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران - 27اردیبهشت 95 - عنوان سخنرانی: آسیب شناسی پوشش اخبار مخاطرات و راهکارهای مواجهه

 6. سخنرانی در نمایشگاه بین المللی تبریز-پوشش رسانه ای زلزله ورزقان- مرداد 1391

 7. سخنرانی درموسسه شاخص پژوه دانشگاه اصفهان- مدیریت بحران های طبیعی 1394

 8. سخنرانی در خصوص مدیریت سو ژه یابی و  مصاحبه- خبرگزاری فارس-

 9. سخنرانی در مورد پوشش اخبار فاجعه منا در رسانه ها – اصفهان-فرهنگسرای رسانه-12مهر 1394

 10. سخنرانی در خصوص آسیب شناسی  پوشش اخبار بحران- دفتر مطالعات رسانه ها – تهران آبان 1394

 11. سخنرانی در خصوص رسانه و پیشگیری  از جرائم- دفتر مطالعات رسانه ها – تهران آذر 1394

 12. سخنرانی در خصوص مدیریت پوشش اخبار بحران پتروشیمی – شرکت پتروشیمی خلیج فارس – تهران – 19مرداد 1395

 13. سخنرانی در خصوص خبرنگاری و گزارشگری بحران -تهران-صداوسیما- 23 مرداد 1395

 14. سخنرانی در مورد پوشش خبری بحران27 مرداد 1395 -مشهد روزنامه خراسان

 15. سخنرانی در خصوص نقش رسانه در شکل دهی افکار عمومی -تهران حسینیه ارشاد -28 مرداد 1395