ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگی:سیدوحیدعقیلی

مشخصات شخصی

وضعیت:عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

گروه آموزشی :علوم ارتباط اجتماعی

مرتبه علمی : دانشیارپایه17

تاریخ و محل تولد: 22/11/1337 ـ اصفهان

مشخصات تحصیلی

ــ واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ـ تهران ـ دکتری علوم ارتباطات اجتماعی 1379

ـ دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکزی ـ کارشناسی ارشد علوم ارتباطات 1374

دانشگاه شیراز ـ لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی 1364

سمت های اجرایی

ـ دبیر سرویس اقتصادی ـ عضو شورای سر دبیری ـ روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز ـ
The Tehran Timesبه مدت دوازده سال ( 1378 ـ 1366 )

ـ عضو هیأت علمی گروه ارتباطات ـ دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی ـ تهران مرکز ـ
از سال 1378

ـ مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد گروه ارتباطات اجتماعی واحد تهران مرکزـ
به مدت پنج سال ( 1384 ـ 1379 )

ـ سر دبیر فصلنامه علمی ـ ترویجی رسانه ـ به مدت پنج سال ( 1383 ـ 1378 )

ـ معاونت آموزشی ـ مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها ـ به مدت دو سال  ( 1384 ـ 1383)

ـ مدیر کل دفتر استخدام و تأمین هیأت علمی ـ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ـ به مدت دو سال ( 1385 ـ 1384 )

-دبیر هیات اجرایی جذب هیات علمی استان تهران به مدت دو سال،1388-1389

-عضو هیات اجرایی جذب هیات علمی استان تهران به مدت دو سال،1388- 1389

-دبیر کمیته منتخب هیات اجرایی جذب استان تهران به مدت سه سال 1388-1390

ـ رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ـ واحد علوم و تحقیقات ـ دانشگاه آزاد اسلامی ـ

به مدت شش سال از سال 1385 تا 1391

- عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی از1377 تاکنون

- عضو کمیته انتصابات سما، دانشگاه آزاد اسلامی از 1386 تا کنون

- عضوکارگروه ویژه فرهنگ، ارتباطات و رسانه،شورای تحول علوم انسانی، وزرات علوم،

 تحقیقات و فن آوری از سال 1391                            

- عضو شورای پژوهشی پژوهشکده ارتباطات ، دانشگاه علامه طباطبائی از سال 1391                                  

کتابها:

کتاب های تالیفی و ترجمه

1ـ " زبان تخصصی علوم ارتباطات و روزنامه نگاری " ، تهران، 1384 ، انتشارات ثانیه

Specialized English for Journalism and Mass Communication

2ـ " اندیشه های بنیادین علم ارتباطات " ( ترجمه 2 فصل از کتاب ) 1383 ، انتشارات
 خجسته

3ـ " تکنولوژی های کاربردی روابط عمومی الکترونیک " (تحریر مقدمه ) 1387 ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

4ـ " تدوین برنامه جامع ایجاد رشته ای در دانشگاه آزاد اسلامی " تألیف دکتر سید وحید عقیلی، تهران، 1388، چاپ دفتر گسترش تولید علم 

5ـ " زبان و ارتباطات " ( تألیف دکتر سید وحید عقیلی) " در دست اقدام "

6- "مبانی روزنامه نگاری " (تحریر مقدمه) ، 1389،تهران، نشر طراوت

7-Specialized English for Mass Communication, Advanced ، سید وحید عقیلی، تهران، 1390، انتشارات ثانیه

8- "توسعه و توریسم در کشورهای در حال توسعه" نوشته دیوید جی.تلفر و ریچارد شارپلی

ترجمه سید وحید عقیلی و همکاران 1391، تهران، واحد علوم و تحقیقات

9- Appreciation of Modern Sociological Concepts

در مراحل چاپ

مقاله علمی - پژوهشی و علمیترویجی

1ـ مقاله خشونت در تلویزیون ، مجله علوم روانشناختی ،علمی- پژوهشی  تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری سال 1388

2ـ " توسعه در عصر ارتباطات و جامعه اطلاعاتی " ـ فصلنامه رسانه ـ  زمستان 1384

3 ـ " مدیریت رسانه در عصر همگرایی رسانه ای " ـ فصلنامه رسانه علمی ـ ترویجی ـتابستان 1386

4 ـ " ظهور رادیو دیجیتال در ایران : فرصتها و تهدیدها " ـ فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های ارتباطی پائیز 1388 ـ سال شانزدهم، شماره 13، (پیاپی59) مرکز تحقیقات صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران ـ تأیید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

5 ـ " ارزیابی عوامل مؤثر بر سیاستگذاری رسانه ای در حوزه ارتباطات میان فرهنگی " ـ مجله علمی ـ پژوهشی مدیریت فرهنگی ـ پائیز 1388 ـ سال سوم / شماره پنجم / واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

6 ـ " دیرینه شناسی دانش و گفتمان : درآمدی بر نظریه گفتمان فوکو " ـ مجله علمی ـ پژوهشی جامعه شناسی معاصر ـ سال دوم ، شماره اول ، زمستان 1388

7 ـ " مقایسه وضعیت هویت ملی دختران وابسته و غیر وابسته به اینترنت ( چت ) " ـ فصلنامه علمی ـ پژوهشی تعلیم و تربیت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ـ ISC   و دارای IF

سال بیست و ششم ، شماره 2، تابستان 1389،(شماره مسلسل 1389)

8ـ " نقش رسانه ملی در اطلاع رسانی صحیح انحرافات اجتماعی " ـ مجله علوم روانشناختی

دارای نمایه ISC ، دوره نهم ، بهار 1389،شماره 33

9- "تاثیر استفاده از تلفن همراه بر شکل گیری هویت شخصی مدرن در میان جوانان شهر تهران، مجله پزوهش های ارتباطی، فصلنامه علمی –پزوهشی  مرکز تحقیقات صدا و سیما، سال شانزدهم ، شماره 4 (پیاپی 60) زمستان 1388

10- " موانع مشارکت اجنماعی و راه های تقویت آن در رادیو"، مجله پزوهش های ارتباطی ، فصلنامه علمی-پزوهشی مرکز تحقیقات صدا و سیما، سال هفدهم شماره 4 (شماره پیاپی 64) زمستان 1389

11- " بررسی نفوذ شبکه های اجتماعی مجازی در میان کاربران ایرانی" مشترک با حمید ضیائی پرور، رسانه، فصلنامه علمی-ترویجی وسایل ارتاط جمعی، سال بیستم، شماره 4، شماره پیاپی 80، زمستان 1388

12- "کاربرد روش تحلیل گفتمان در علوم رفتاری" ، مجله علمی- پژوهشی دانشنامه ، دوره عالی تحقیقات، شماره 78 ، پاییز 1389

13ـ-" مقایسه قوانین جرائم اینترنتی ایران و امریکا" مجله مطالعات رسانه ای ، فصلنامه علمی- پزوهشی، سال پنجم، شماره دهم، پاییز 1389

14- بررسی تطبیقی میزان بهره مندی استفاده کنندگان از برنامه های تلویزیونی ماهوارهای و سیمای جمهوری اسلامی ایران" مجله مطالعات رسانه ای، فصلنامه علمی-پزوهشی ، سال پنجم، شماره یازدهم ، زمستان 1389

15- "نشانه شناسی چشم اندازهای فرهنگی، راهبردی مفهومی در جغرافیای فرهنگی" فصلنامه علمی –پزوهشی سرزمین ، سال هشتم ، شماره 29، بهار 1390

16-"بررسی روش های برجسته سازی اخبار در سایت های اینترنتی از دیدگاه کارشناسان ارتباطات ، رسانه فصلنامه علمی –ترویجی ، سال بیست و یکم، شماره 2، شماره مسلسل 82تابستان 1389

17- "چالش های هویتی در سایه ی فناوری های نوین ارتباطی"، فصلنامه علمی – پزوهشی  علوم اجتماعی واحد خلخال ، بهار 1389 ، شماره 24، صفحه 89

18- "مهاجر، سرمایه سر گردان شهر وند بدون مرز"، فصلنامه علمی-ترویجی جمعیت  شماره 73-74 1390

19- "بررسی آموزش سواد رسانه ایی در کشورهای کانادا وزاپن"، فصلنامه علمی-پزوهشی

نو آوری های آموزشی ، شماره 41 سال یازدهم –بهار 1391

20- "مطالعه و بررسی  روزنامه نگاری شهروندی در حوزه عمومی مجازی و جایگزین"

   چکیده مقالات چهارمین سمینار مسائل مطبوعات ایران-    دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها -1391

21- "بررسی عوامل موثر بر شکل گیری روزنامه نگاری شهروندی و تداوم آن در ایران :

موانع و راهکار ها" چکیده مقالات – همایش رسانه های اجتماعی – تیر ماه 1391

22- "سناریوهای آخرالزمانی و ظهور جهان قلعه ای به رهبری امریکا با تکیه بر واکاوی ستنمای آپو کالیپتیک هالیوود" فصلنامه علمی –پژوهشی مهدویت سال هفتم، شماره بیست وهفتم، پاییز 1392

مقاله های ISI و لاتین

 

1 –“ Bridging the Digital Divide: The Role of Librarians and Information Professionals in the Third Millenium”, Emerald, (ISI) 2008

2- “Quality Assessment of Academic Libraries’ Performance with a Special Reference to Information Technology-based Services, The Electronic Library

3-“The Role of Multimedia on Enhancing Productivity”, Asian Productivity Organization, Thialand , 2001

4-“Technology and the Need for Media Literacy Education in the Twenty First Century” , European Journal of Social Sciences, Volume 15, Issue 3, August 2010.(pp449-456)

5-“Studying the Effects of Modern Communication Technologies on Media Policy Making “, International Journal of Social Sciences, published by IAU, Science and Research Branch, Tehran, August 28,2011

6-“Reviewing the Methods of News Agenda Setting in Websites the Points of View of Communication Experts”, European Journal of Social Sciences,Volume 23, No.1 2011(pp 76-83).

7-“Evaluating Media Ethics According to Fuzzy Method”, International Journal of Mathematics Analysis, Vol.4, 2010, No50, 2841, 2490

8- “Obstacles to Social Participation and Ways to Boost It in Radio”, 2011,

, Quarterly Journal of Communication

9- Semiotics of Cultural Perspectives, A Conceptual Approach in Cultural Geography, 2011, Quarterly Geographical Journal

10- Emergence of Digital Radio in Iran: Opportunities and Threats, 2009, Quarterly Journal of Communication

11- An Investigation on the Role of the Internet in Leisure Time Activities of Razi University Students, Canadian Social Science, 2012, 164-169

12- A Domestic Model to Counter the Cyber Space Threats in Iran, International Journal of Business and Social Sciences, Vol. 4, No.7, July 2013, 222-226

 

 

سوابق تدریس دانشگاه

1-تدریس دروس دکتری تخصصی از 1384 در واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

- زبان تخصصی علوم ارتباطات اجتماعی

- نظریه های نوین ارتباطات و توسعه

- نظریه های نوین  ارتباطات و توسعه( تدریس به زبان انگلیسی)

- ارتباطات و سایبرنتیکس

- ریشه های تاریخی امپریالیسم و سلطه ارتباطی

- زبان تخصصی مدیریت فرهنگی

- زبان تخصصی مدیریت رسانه

- زبان تخصصی جامعه شناسی فرهنگ

- زبان تخصصی جامعه شناسی توسعه

- مطالعات انتقادی در ارتباطات

 

2- تدریس دروس کارشناسی ارشد از سال 1379 در واحد تهران مرکزی- واحد علوم و تحقیقات تهران -  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران-  دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه و دانشکده صدا وسیما- موسسه عالی اموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

- زبان تخصصی ارتباطات

- ارتباطات توسعه

- ارتباطات و توسعه ( تدریس  به زبان انگلیسی)

- امپریالیسم خبری

- افکار عمومی

- جامعه شناسی سیاسی وسایل ارتباط جمعی

- کاربرد نوشتاری و گفتاری زبان انگلیسی در مناسبات دیپلماتیک (  تدریس به زبان انگلیسی)

- روزنامه نگاری و رشد

-ارتباطات انسانی

- مسئو لیت اجتماعی روزنامه نگاران

- زبان تخصصی مدیریت بازرگانی – بازاریابی

 

3- تدریس دروس کارشناسی از سال 1374 در واحد مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی -  دانشکده خبر وابسته به خبرگزاری جمهوری اسلامی – دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی تهران، 

 

- زبان عمومی General English

-ارتباطات انسانی

- افکار عمومی

- ارتباطات سیاسی

 - زبان تخصصی ارتباطات

- زبان تخصصی روابط عمومی

- خبر نویسی ( تدریس به زبان انگلیسی)

- خبر نویسی پیشرفته (تدریس به زبان انگلیسی)

- مدیریت اخبار ( تدریس  به زبان انگلیسی)

- زبان تخصصی مدیریت جهانگردی( تدریس به زبان انگلیسی)

 

 پایان نامه های دانشجوئی: واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، دانشگاه تهران دانشکده مدیریت، دانشکده مدیریت واحد علوم و تحقیقات

1-راهنمایی قریب به 18 پایان نامه در مقطع  دکتری، رشته های ارتباطات، مدیریت رسانه و جامعه شناسی

2-مشاوره قریب به 20 پایان نامه در مقطع  دکتری، رشته های ارتباطات،  مدیریت رسانه و جامعه شناسی

3-راهنمایی قریب به 200 پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد ، رشته های ارتباطات، مدیریت رسانه، جامعه شناسی و مدیریت فرهنگی

4- مشاوره قریب به 200 پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد، رشته های ارتباطات، مدیریت رسانه، جامعه شناسی و مدیریت فرهنگی

 

آدرس پست الکترونیکی :

 seyed_vahid_aqili@yahoo.com

 

دانلود رزومه