ریاست دانشکده

اکبر نصرالهی کاسمانی

دکتری علوم ارتباطات و مطالعات رسانه وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی