رشته گرایش ها

رشته گرایش های دانشکده

الف : دوره کارشناسی

1-روابط عمومی

2- روزنامه نگاری

3- علوم ارتباطات اجتماعی

4-علمی کاربردی مترجمی خبر انگلیسی

ب: دوره کارشناسی ارشد

1- علوم ارتباطات اجتماعی

2- علوم ارتباطات اجتماعی- روابط عمومی

3- علوم ارتباطات اجتماعی- تحقیق درارتباطات اجتماعی

4- علوم ارتباطات اجتماعی- روزنامه نگاری

5- مطالعات فرهنگی ورسانه

6- علم اطلاعات ودانش شناسی- مدیریت اطلاعات

ج: دوره دکتری تخصصی

1- علوم ارتباطات

2- ارتباطات وفرهنگ

3- مدیریت- مدیریت رسانه ای