تاریخچه دانشکده

داÙشکد٠عÙÙ٠ارتباطات ÙÙطاÙعات رساÙÙ

 

 

دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاداسلامی تهران مرکزی اولین دانشکده اختصاصی ارتباطات دردانشگاه آزاداسلامی است که درروز پنجم آبان  1393 در واحد دانشگاهی تهران مرکزی افتتاح شد.

درحال حاضر این دانشگاه دارای سه گروه آموزشی (1-مدیریت رسانه-روابط عمومی 2- ارتباطات اجتماعی -روزنامه نگاری 3- گروه رسانه -فرهنگ) و 8 رشته تحصیلی است.

گروهای آموزشی مقاطع کارشناسی تا دکترا را پوشش می دهد.

لازم به ذکر است این دانشکده اکنون دارای 950 دانشجو در مقاطع کار‌شناسی، کار‌شناسی ارشد و دکتری با 21 عضو هیئت علمی شامل استادیار، دانشیار و مربی است.

آمار دانش آموخته گان ۴۵۶نفر  ازسال۹۳ (سال تشکیل دانشکده) تا سال 97 بوده است.

ایمیل ارتباط با دانشکده :

news-lab@iauctb.ac.ir