تاریخچه دانشکده

 

دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاداسلامی تهران مرکزی اولین دانشکده اختصاصی ارتباطات دردانشگاه آزاداسلامی است که درروز پنجم آبان  1393در واحددانشگاهی تهران مرکزی افتتاح شد.درحال حاضر این دانشگاه دارای سه گروه آموزشی (1-مدیریت رسانه-روابط عمومی 2- ارتباطات اجتماعی -روزنامه نگاری 3- گروه رسانه -فرهنگ)  است .گروهای  آموزشی  مقاطع کارشناسی تا دکترا را پوشش می دهد.

لازم به ذکر است این دانشکده اکنون دارای 950 دانشجو در مقاطع کار‌شناسی، کار‌شناسی ارشد و دکتری با 28 عضو هیئت علمی شامل استادیار، دانشیار و مربی است.

 

تلفن تماس دانشکده :

دفتر ریاست                     66461173

فاکس دانشکده                66478306

دفتر مدیر گروه                  66478157

اداره آموزش                     66460883

اداره امور پژ.هشی            66478308

اداره امور دانشجویی          66478308

امور مالی                        66967066

سایت کامپیوتر                  66478312

کتابخانه                          66478312

اموراداری                         66478154

حفاظت فیزیکی                 66403283-66461077

ایمیل ارتباط با دانشکده :

news-lab@iauctb.ac.ir