جلسات دفاع دانشجویان

جدول دفاعیه  دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه شهریور 96

ردیف

نام ونام خانوادگی دانشجو

استاد راهنما

استاد مشاور

داور

روز و تاریخ

ساعت

1

خانم کهیاری

دکتر رضائیان

دکتر نصراللهی

 

4/6/96

11 صبح

2

آقای سلیمانی

دکتر رسولی

دکتر عقیلی

 

5/6/96

10صبح

3

خانم احسانی

دکتر اسحاقی

دکتر احمدی

 

5/6/96

11 صبح

4

خانم وزیری

دکتر گرانمایه پور

دکتر رسولی

 

5/6/96

13 عصر

5

آقای فرهادی پور

دکتر گرانمایه پور

دکتر شاه محمدی

 

5/6/96

14 عصر

6

آقای رفعت پناه

دکترشاه منصوری

دکتر دهقانشاد

 

5/6/96

15 عصر

7

خانم داودی

دکتر سیاری

دکتر اسدی

 

6/6/96

9 صبح

8

خانم پیاده آشتیانی

دکتر شیخ زاده

دکتر رسولی

 

6/6/96

10 صبح

9

خانم حیدریانی

دکتر رسولی

دکتر کیا

 

6/6/96

11صبح

10

خانم مهدوی

دکتر شاه محمدی

دکتر گرانمایه

 

8/6/96

9 صبح

11

آقای مردانی

دکتر رسولی

دکتر اسکندری

 

8/6/96

10صبح

12

آقای ماجدی

دکتر شاه محمدی

دکتر اسکندری

 

8/6/96

30/11 صبح

13

خانم شیخ القراء

دکتر مجیدی

دکتر خواجه نوری

 

11/6/96

13 عصر

14

خانم مرادی

دکتر اسکندری

دکتر عقیلی

 

11/6/96

15 عصر

15

آقای رخشانی

دکتر اسحاقی

دکتر احمدی

 

11/6/96

14 عصر

16

خانم سلطانی

دکتر عقیلی

دکتر رسولی

 

12/6/96

11 صبح

17

خانم عزتی

دکتر میر فخرایی

دکتر زیبا کلام

 

12/6/1396

12ظهر

18

آقای صالحی

دکتر شاه منصوری

دکتر دهقانشاد

 

12/6/96

13عصر

19

آقای همتی نژاد

دکتر گرانمایه

دکتر آذری

 

12/6/96

15 عصر

20

اقای محمد فشارکی

دکترخواجه نوری

دکتر مجیدی

 

13/6/1396

9صبح

21

خانم قاسمی

دکتر شیخ زاده

دکتر رونقی

 

13/6/1396

10صبح

22

خانم سلطانی

دکتر رضائیان

دکتر گرانمایه

 

13/6/96

10 صبح

23

خانم جلالی

دکتر رضائیان

دکتر گرانمایه

 

13/6/96

11 صبح

24

خانم آکیش

دکتر گرانمایه

دکتر مجیدی

 

13/6/96

12 ظهر

25

خانم شریفی

دکتر خواجه نوری

دکتر مجیدی

 

13/6/96

13بعدظهر

26

اقای درگاهی

دکتر دادگران

دکتر رستمی

 

13/6/96

10 صبح

27

اقای برومیده

دکتر شاه محمدی

دکتر رستمی

 

13/6/96

11صبح

28

خانم سعادتی

دکتر نصراللهی

دکتر خواجه نوری

 

13/6/86

11صبح

29

خانم شریفی

دکتر خواجه نوری

دکتر مجیدی

 

13/6/96

13 عصر

30

خانم شریف نتاج

دکتر خواجه نوری

دکتر عقیلی

 

14/6/96

10 صبح

31

اقای اسلامی

دکتر شاه منصوری

دکتر دادگران

 

14/6/96

11صبح

32

اقای  حسن لاریجانی

دکتر سالمی

دکتر افشار

 

14/6/96

30/8صبح

33

اقای صادقی

دکتر افشار

دکتر افکاری

 

14/6/96

30/9صبح

34

آقای عزیز خانی

دکتر رسولی

دکتر صفایی

 

14/6/96

9 صبح

35

آقای  آبادی

دکتر رونقی

دکتر دهقانشاد

 

14/6/96

10 صبح

36

خانم قربانخانی

دکتر دهقانشاد

دکتر شاه منصوری

 

14/6/96

14 عصر

37

خانم زارع زاده

دکتر آذری

دکتر میرفخرایی

 

15/6/96

10صبح

38

خانم مقرب صمدی

دکتر گرانمایه

دکتر رونقی

 

15/6/96

13 عصر

39

اقای محبوبی

دکتر رستمی

دکتر رسولی

 

19/6/96

14 بعدظهر

40

خانم قاسملو

دکتر نسیم مجیدی

دکتر گرانمایه پور

 

19/6/96

14بعدظهر

41

اقای ابراهیمی توپا

دکتر رسولی

دکتر رستمی

 

19/6/96

15بعدظهر

42

اقای غفارنژاد

دکتررونقی

دکتر رستمی

 

19/6/96

30/16 بعدظهر

43

اقای بابایی

دکتر دهقان شاد

دکتر شاه منصوری

 

19/6/96

10 صبح

44

آقای محمودیان

دکتر رسولی

دکتر دادگران

 

19/6/96

11 صبح

45

آقای قربانی

دکتر مجیدی

دکتر رستمی

 

20/06/96

10 صبح

46

خانم خواجه نصیر

دکتر رستمی

دکتر دهقانشاد

 

20/6/96

11 صبح

47

آقای الله وردی

دکتر مجیدی

دکتر شاه محمدی

 

20/6/96

11 صبح

48

آقای سلطان محمدی

دکتر رسولی

دکتر عقیلی

 

20/6/96

11 صبح

49

خانم گودرزی

دکتر دادگران

دکتر گرانمایه پور

 

20/6/96

12ظهر

50

اقای نعمتی

دکتر گرانمایه پور

دکتر عقیلی

 

20/6/96

13ظهر

51

خانم محمد قلی

دکتر شاه محمدی

دکتر دادگران

 

20/6/96

13بعدظهر

52

خانم پور اکبریان

دکتر ببران

دکتر مجیدی

 

21/6/96

10صبح

53

خانم رویدل

دکتر رستمی

رسولی

 

21/6/96

13بعدظهر

54

اقای نیکزاد

دکتر مجیدی

دکتر شاه منصوری

 

21/6/96

14بعدظهر

55

آقای نیکبخت

دکتر جنوی

دکتر مجیدی

 

22/6/96

30/8صبح

56

خانم حبیبی

دکتر افکاری

دکتر سالمی

 

22/6/96

30/9صبح

57

خانم قاسمی

دکترسالمی

دکتر جنوی

 

22/6/96

30/10صبح

58

خانم طاهری

دکتر دهقان شاد

دکتر گرانمایه پور

 

22/6/96

30/11صبح

59

آقای قادری

دکتر مجیدی

دکتر گرانمایه

 

23/6/96

11 صبح