کنفرانس ها و سمینارها

سمینارها  علمی آموزشی

  • برگزاری همایش ایران و آینده ارتباطات در اردیبهشت ماه 94
  • برنامه ریزی همایش داخلی چرخش های روش شناسی در مطالعات ارتباطی مقارن با هفته پژوهش سال 94
  • برنامه ریزی برای برگزاری همایش داخلی خانواده و رسانه های اجتماعی در دیماه سال 94