آرشیو اخبار

تصویب نام جدید دانشکده

به پیشنهاد شورای آموزشی دانشکده و تصویب شورای گسترش دانشگاه آزاد اسلامی نام دانشکده به < علوم ارتباطات و مطالعات رسانه> تغییر یافت

ادامه مطلب