گزارش تصویری// اولین نشست تخصصی محورهای رسانه ای بیانیه گام دوم

۲۲ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۴:۲۷ کد : ۱۴۶۴۰ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۲۰۳
گزارش تصویری// اولین نشست تخصصی محورهای رسانه ای بیانیه گام دوم

Ø­ÙÛدرضا ÙÙد٠Ùر ٠عباس Ø¹Ø¨Ø¯Û Ø¯Ø±Ø§ÙÙÛÙ Ùشست عÙÙÛ- ØªØ®ØµØµÛ ÙØ­ÙرÙØ§Û Ø±Ø³Ø§ÙÙ Ø§Û Ø¨ÛاÙÛ٠گا٠دÙÙ Ù ÙسئÙÙÛت رساÙÙ Ùا

حمیدرضا مقدم فر و عباس عبدی دراولین نشست علمی- تخصصی محورهای رسانه ای بیانیه گام دوم و مسئولیت رسانه ها

 

عباس Ø¹Ø¨Ø¯Û Ù Ø±Ø¶Ø§ Ú¯ÙØ¬Û Ø¯Ø± اÙÙÛÙ Ùشست عÙÙÛ- ØªØ®ØµØµÛ ÙØ­ÙرÙØ§Û Ø±Ø³Ø§ÙÙ Ø§Û Ø¨ÛاÙÛ٠گا٠دÙÙ Ù ÙسئÙÙÛت رساÙÙ Ùا

عباس عبدی و رضا گنجی در اولین نشست علمی- تخصصی محورهای رسانه ای بیانیه گام دوم و مسئولیت رسانه ها

 

اکبر ÙصراÙÙÛ Ø Ø­ÙÛدرضا ÙÙد٠Ùر ٠رضا Ú¯ÙØ¬Û Ø¯Ø±Ø§ÙÙÛÙ Ùشست عÙÙÛ- ØªØ®ØµØµÛ ÙØ­ÙرÙØ§Û Ø±Ø³Ø§ÙÙ Ø§Û Ø¨ÛاÙÛ٠گا٠دÙÙ Ù ÙسئÙÙÛت رساÙÙ Ùا

اکبر نصرالهی ، حمیدرضا مقدم فر و رضا گنجی دراولین نشست علمی- تخصصی محورهای رسانه ای بیانیه گام دوم و مسئولیت رسانه ها

 

اکبر ÙصراÙÙÛ Ø¯Ø±Ø§ÙÙÛÙ Ùشست عÙÙÛ- ØªØ®ØµØµÛ ÙØ­ÙرÙØ§Û Ø±Ø³Ø§ÙÙ Ø§Û Ø¨ÛاÙÛ٠گا٠دÙÙ Ù ÙسئÙÙÛت رساÙÙ Ùا

اکبر نصرالهی دراولین نشست علمی- تخصصی محورهای رسانه ای بیانیه گام دوم و مسئولیت رسانه ها

 

Ø­ÙÛدرضا ÙÙد٠Ùر در اÙÙÛÙ Ùشست عÙÙÛ-ØªØ®ØµØµÛ ÙØ­ÙرÙØ§Û Ø±Ø³Ø§ÙÙ Ø§Û Ø¨ÛاÙÛ٠گا٠دÙÙ Ù ÙسئÙÙÛت رساÙÙ Ùا

حمیدرضا مقدم فر در اولین نشست علمی-تخصصی محورهای رسانه ای بیانیه گام دوم و مسئولیت رسانه ها

 

اÙÙÛÙ Ùشست عÙÙÛ- ØªØ®ØµØµÛ ÙØ­ÙرÙØ§Û Ø±Ø³Ø§ÙÙ Ø§Û Ø¨ÛاÙÛ٠گا٠دÙÙ Ù ÙسئÙÙÛت رساÙÙ Ùا

اولین نشست علمی- تخصصی محورهای رسانه ای بیانیه گام دوم و مسئولیت رسانه ها

 

اÙÙÛÙ Ùشست عÙÙÛ- ØªØ®ØµØµÛ ÙØ­ÙرÙØ§Û Ø±Ø³Ø§ÙÙ Ø§Û Ø¨ÛاÙÛ٠گا٠دÙÙ Ù ÙسئÙÙÛت رساÙÙ Ùا

 

اÙÙÛÙ Ùشست عÙÙÛ- ØªØ®ØµØµÛ ÙØ­ÙرÙØ§Û Ø±Ø³Ø§ÙÙ Ø§Û Ø¨ÛاÙÛ٠گا٠دÙÙ Ù ÙسئÙÙÛت رساÙÙ Ùا

 

Ø­ÙÛدرضا ÙÙد٠Ùر در اÙÙÛÙ Ùشست عÙÙÛ-ØªØ®ØµØµÛ ÙØ­ÙرÙØ§Û Ø±Ø³Ø§ÙÙ Ø§Û Ø¨ÛاÙÛ٠گا٠دÙÙ Ù ÙسئÙÙÛت رساÙÙ Ùا

حمیدرضا مقدم فر در اولین نشست علمی-تخصصی محورهای رسانه ای بیانیه گام دوم و مسئولیت رسانه ها

 

اÙÙÛÙ Ùشست عÙÙÛ- ØªØ®ØµØµÛ ÙØ­ÙرÙØ§Û Ø±Ø³Ø§ÙÙ Ø§Û Ø¨ÛاÙÛ٠گا٠دÙÙ Ù ÙسئÙÙÛت رساÙÙ Ùا

کلید واژه ها: دانشکده علوم و ارتباطات و مطالعات رسانه


نظر شما :