سخنرانی های علمی استادان دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه

۲۴ آذر ۱۳۹۵ | ۲۱:۲۳ کد : ۱۲۳۲۳ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۲۴۲
به مناسبت هفته پژوهش سخنرانی استاتید دانشکده علوم ارتباطات برگزار گردید.
سخنرانی های علمی استادان دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه

عنوان سخنرانی مستخرج از طرح پژوهشی خاتمه یافته : بررسی نقش برنامه های تلویزیونی شبکه تهران در دینداری دانشجویان سخنران دکتر : عبدالرضا سلمانی شاه محمدی روز دوشنبه مورخ 22/9/95

چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش برنامه های تلویزیونی شبکه تهران در دینداری دانشجویان می باشد. روش تحقیق در این پژوهش پژوهش حاضر از لحاظ روش، پژوهش پیمایشی به حساب می آید. جامعه آماری همانگونه که گفته شد کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی مجتمع ولیعصر )عج( اعم از زن و مرد که 024 نفر هستند، را تشکیل می دهند، که 593 نفر در این تحقیق به سوالات پاسخ داده اند. ابزار گردآوری داده ها استفاده از پرسشنامه محقق ساخته می باشد. در این پژوهش برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای متناسب با حجم استفاده شده است. برای سنجش اعتبار شاخص دینداری در این تحقیق از تحلیل عاملی استفاده شده است. پایایی، مربوط 4( با استفاده از آلفای کرونباخ / 4( و اهتمام به اعمال دینی ) 877 / به شاخص دینداری و دو بعد اهتمام به باورهای دینی ) 954ارزیابی شد. نتایج بدست آمده با استفاده از این تحلیل اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر میزان دینداری محاسبه گردید که نتایج آن بدین شرح می باشد. متغیرهای داشتن والدین مذهبی: رضایت سیاسی و سن تاثیر مستقیم بر میزان دینداری دارند. متغیرهای تماشای ماهواره، رادیوهای بیگانه، تحصیل در دانشگاه، منزلت شغلی پدر، تحصیل در حوزه علمیه و درآمد ماهانه خانواده افراد در برنامه های شبکه تهران تاثیر غیر مستقیم بر میزان دینداری دارند.

 

موضوع سخنرانی : ارتباطات گردشگری سخنران : دکتر علیرضا سیاری روز دوشنبه مورخ 22/9/95

علم ارتباطات و صنعتگردشگری سالهاست که هر یک در حوزه های خاص خود پیشرفت نموده و رشد چشمگیری داشته اند. همانگونه که ارتباطات در آغاز هزاره سوم به شدت متحول و فراگیر شده و با استفاده از زیر ساختهای مخابرات و فناوری های نوین اطلاعات موانع زمان و مکان را بکلی پشت سر گذاشته و فضای واقعی و مجازی را درنوردیده، اماگفتنی است که متناسب با این تحولات و مقارن با پیدایش دهکده جهانی که در آن ارتباطات گسترده و سریع در زمینه انتقال پیام و اطلاعات در جریان است، گردشگری نیز وارد مرحله جدیدی شده است. بنا به دلایل متعددی از جمله توسعه و پیشرفت صنعت و جهانی شدن اقتصاد و حمل و نقل و دموکراتیزه تر شدن دولت ها و ملت ها به لحاظ سیاسی و فرهنگی . در عین حال امروز یکی از عوامل عمده افزایش سفرهای خارجی ، شناخت نسبی است که افراد بواسطه رسانه ها و وسایل ارتباطی از اقصی نقاط جهان کسب می کنند. گردشگری یا صنعت توریسم شامل شاخه های گوناگونی میشود که میتوان به توریسم تفریحی، ورزشی، پزشکی درمانی و مذهبی اشاره کرد. این طبقه بندی ها که بیش از 40 گونه است در واقع برای تخصصی تر کردن و به منظور پاسخگویی بهتر به نیازهای گردشگران می باشد. متخصصین و کارگزاران این صنعت اهم فعالیت خود را در بخش های بازاریابی ، برنامه ریزی و مدیریت و تدارکات متمرکز میکنند. این در حالی است که ارتباطات گردشگری دیدگاه تازه ای را مطرح می کند و به عنوان یک علم میان رشته ای لزوم و اهمیت بکارگیری دانش و تخصص ارتباطات و فناوری اطلاعات را در صنعت گردشگری توضیح داده و آشکار می سازد. اگرچه شاید روابط عمومی سازمان های مرتبط با گردشگری به ایفای نقش در همین زمینه بپردازند لیکن علاوه بر ایجاد ارتباط تعاملی دو سویه همسنگ (روابط عمومی ایده آل) زوایا و دیدگاه های دیگری نیز قابل طرح و بررسی است که در حاشیه سفر افراد از ملت ها و قومیت های گوناگون به نقاط مختلف جهان بوجود می آید. بدیهی است برای تحقیق و دستیابی به اهداف علمی در این راستااین مقاله پیشنهاد برای آغاز مبحثی است که علاوه بر بهره گیری از گرایشهای مختلف جامعه شناسی ، علم جغرافیا ، ارتباطات ، برنامه ریزی توریسم ، بازاریابی تبلیغات و علوم ارتباطات مثمر ثمر خواهد بود. این مقاله پیشنهادی است برای آغاز مبحثی که در آینده نزدیک علاوه بر تحقیقات و کسب نتایج علمی و ارتقا سطح دانش ، میتواند باعث کسب درآمد اقتصادی کلان برای اقتصاد کل کشور باشد. همین قدر کافی است که اشاره کنیم سال گذشته یک میلیارد نفر گردشگر بین المللی در سطح جهان وجود داشته و پیش بینی می شود در سال 2025 میلادی این مقدار به دو برابر افزایش یابد، یعنی دو میلیارد نفر. البته طبیعی است که همه مقاصد به یکسان از آن بهره مند نخواهند شد. درآمد امریکا از گردشگر بین المللی در سال 2012 مبلغ 126.2 میلیارد دلار بوده است، تقریبا معادل 4/1 تولید ناخالص ملی ایران در همان سال. لازم به ذکر است سال 2017 که در ابتای ورود به آن هستیم ، از سوی سازمان جهانی توریسم وابسته به سازمان ملل متحد ، به نام سال بین المللی توریسم پایدار برای توسعه نامگذاری شده است.

 

ارتباط به مثابه فرهنگ: مروری بر رویکرد نقادانۀ جیمز کری در ارتباطات نوشته: دکترفرهنگ ارشاد روز سه شنبه مورخ 23/9/95

چکیده: جیمز کری(J.W. Carey) پرچمدار مطالعات انتقادی فرهنگی در ایالات متحده امریکا شناخته شده است. از نظر کری، ارتباطات فرایندی پیچیده است که دنیای فرهنگ را می¬سازد، متحول می¬کند، حفظ می¬نماید و به این ترتیب، بازنمایی جهان جمعی و متکثر شکل¬های نمادین فرهنگی و معناسازی را فراهم می¬سازد. این فهم از ارتباطات است که کری در مطالعات فرهنگی خود معرفی می¬نماید. به¬نظر او از طریق این گونه فهم از ارتباطات است که شکل¬های نمادین و نقشه¬هایی را برای ما بازنمایی می¬کند و طی آن زندگی خود را سروسامان می¬دهیم. او در مطالعات خود دو الگوی ارتباط را از هم متمایز می¬کند. یکی شکل متعارف در اروپا و بیشتر کشورهای صنعتی، یا الگوی انتقال(transmission model) است که در آن ارتباط به¬مثابه فرایندی از انتقال پیام¬ها و علایم است که در یک فاصله (کانال انتقال پیام) بین فرستنده و گیرندۀ حرکت می¬کند و همواره به¬دنبال راهی است که پیام به¬صورتی سریع¬تر و موثرتر در فضا منقل گردد. و الگوی دوم را مناسکی یا شعائری (ritual model) نامیده است و در آن، ارتباطات به¬منزلۀ فرایندی شناخته شده که طی آن واقعیت اجتماعی- فرهنگی، برساخته، نگهداری، متحول و منتقل می¬شود. در این رویکرد، بحث از آفرینش معنا و فرهنگ است که واقعیت¬ها را شکل می¬دهد. او به¬منظور تبیین نظریه خود بر پایۀ الگوی دوم، به تحلیل موضوع تلگراف پرداخته است که در سده 19 میلادی اختراع و در نیمه دوم این سده به¬¬طور عمومی به¬کار گرفته شد. در بحث او از تکنولوژی الکتریکی- مغناطیسی تلگراف، به فرهنگ¬های صنعتی تاکید و ارجاع داده می¬شود. برخی تحلیل¬گران نظریه کری، به نزدیکی مفهوم او با ”صنعت فرهنگ“ و دیدگاه یاران مکتب فرانکفورت اشاره می¬کنند. همچنین هنگامی که کری از بازنمایی و بازتولید فرهنگ از طریق تکنولوژی رسانه¬ای و خارج کردن آن از محدودۀ علم پوزیتیویستی اشاره می¬کند، رابطه نزدیکی با مباحث میشل فوکو دارد که در این گفت¬وگو به آن¬ها خواهیم پرداخت

 

رسانه راهپیمایی اربعین سخنران جناب آقای دکتر حسن باقرزاده خجسته روز چهار شنبه مورخ 24/9/95

چکیده سخنرانی همه چیز در عالم ابزار ارتباطی است . اگر بتوانیم از این ابزار پیام بفرستیم میشود رسانه ، یعنی ارتباطات بیرون در رسانه است . و هرچیزی می تواند به همین دلیل رسانه باشد و راهپیمایی نیز یک رسانه است . هر رسانه یک ظرفیت و معنایی دارد و از یک رسانه به رسانه دیگر تفاوت دارد . هر چیزی در سینه و ذهن شماست یک رسانه است . ناتوانی ذاتی رسانه ها در تولید معنی و انتقال معنی چیز مهمی است . در رسانه اربعین یک محتوایی وجود دارد که از این محتوا یک برداشت داریم و به رسانه سومی منتقل میشود . همیشه حقیقت تنازل پیدا می کند و این واقعیت تبدیل به یک واقعیت رسانه ای می شود . و وقتی این انتقال انجام میشود تبدیل به چیز دیگری می شود زیرا در گفتگوی رودررو بخشی از پیام از طریق چهره به چهره و دست و صورت و حرکات آنها انجام میشود . واقعیت که یک شخص دریافت می کند با واقعیتی که در دل و ذهن گوینده است تفاوت دارد . اربعین یک حقیقتی دارد که هرکسی باندازه ظرفیت خود از آن برداشت می کند . در راهپیمایی اربعین چه چیزهایی بازنمایی میشود . 1- در راهپیمایی اربعین ارزشهای ژئو پلتیک تشیع نشان داده میشود 2- در راهپیمایی اربعین یک مزیت رقابتی برای دنیای اسلام و دنیای شیعه دارد . مزیت رقابتی که جدید برای جامعه شیعه که میتواند کمک کند دنیای اسلام سهمش را جامعه جهانی بگیرد . 3- در سربازخانه همه چیز آموزش داده میشود . در مسیر رهپیمایی اربعین مانند تونلی است که آموزش روحی ، روانی و عملی و آمادگی برای مبارزه و مقاومت و جهاد است . 4- غلبه اسلام سیاسی و انقلابی بر اسلام انگلیسی با توجه به شرکت جوانان در این راهپیمایی با میانگین سنی 40 سال که در این سفر با مواجهه با قضایای جدید ، جوشش انقلابی که باعث ایجاد احساس بسیار خوبی برای شرکت کنندگان میشود و تمام نمادها و تصاویر شهدادر آن خود نمایی می کند . 5- شکل گیری هویت جدید من که هستم و ما که هستیم . من یک هویت شخصی است . اما اینکه ما که هستیم اشاره است به کشورهای شرقی و اسلامی که در طول 300 سال گذشته همیشه تو سری خور کشور های غربی بوده اند . راهپیمایی اربعین یک نوع هویت جدیدی از دنیای اسلام بوجود آورده که از همه دنیا و با پرچم کشور خود در این راهپیمایی شرکت نموده و این هویت جمعی را تشکیل می دهند .

 

 

موانع گزارش تحقیقی در ایران با عنایت به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مجید رضاییان (عضو هیأت علمی دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه)

روزنامه نگاری تحقیقی پس از جنگ جهانی دوم – و عملاً در واکنش به روزنامه نگاری توسعه- پدید آمد. گزارش تحقیقی که با افشای رسوایی واترگیت، در روزنامه نگارای شهرت یافت، بیشتر با دو عامل جست و جوگرانه یا روند جست و جو گر از یک سوی و افشای فساد در انواع آن از دیگر سوی شکل یافت. به همین دلیل است که می گویند، گزارش تحقیقی و در شکل تکامل یافته آن «روزنامه نگاری تحقیقی» کمتر تحقق و نمود یافته است، زیرا جدای از زمان بر و هزینه بر بودن آن، با مخاطراتی جدی و به ویژه مخاطرات جانی و از جمله قتل، همراه بوده و دشواری های حقوقی بر سر راه آن و عدم دسترسی به اطلاعات، این نوع از روزنامه نگاری را با معضلاتی جدی –در جهان- همراه کرده است. در ایران گزارش تحقیقی – به ویژه با تأکید بر افشای فساد- کمتر نمود داشته است و در زمانی که رسانه ها به موضوع فساد رسیده اند، تنها به پوشش خبری آن اقدام کرده اند، بنابراین، می خواهیم ببینیم موانع موجود بر سر راه روزنامه نگاری تحقیقی و به طور مشخص گزارش های تحقیقی در ایران چیست و چرا این مهم تحقق نمی یابد. در این میان با توجه به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و تصویب آیین نامه اجرایی آن در دولت یازدهم، چه نقشی می تواند در برداشته شدن بخشی از این موانع، نقش ایفا کند: نقش مالکیت رسانه ای در نبود گزارش های تحقیقی در ایران نقش ابعاد قضایی و دخالت های فرا قانونی تصدی گری دولتی و فقدان نگاه نظارتی فقدان نهادهای مدنی و ضعف دموکراسی فقدان مصونیت حقوقی برای روزنامه نگار به ویژه در کسب آزاد اطلاعات (تبیین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در موضوع یادشده)

 

 

موضوع رسانه های اجتماعی و اخلاق حرفه ای : کاربردها و راه کارها سخنران دکتر غلامرضا آذری

چکیده : در دوران کنونی رسانه های اجتماعی که بخشی از شبکه های اجتماعی هستند بشدت نیازمند کاربرد عملی اخلاق حرفه ای و " تجربه ورزی های کاری و سازمانی " در بین مدیران ، سردبیران ، خبرنگاران و حتی ویراستاران هستند . طرح این موضوع و پرداختن به آن با پارادایم های غالب و عمیقی مواجه است که از درون به بیرون فرایند پردازش بیانی و گزارش را به روایت های گوناگونی تبدیل کرده است . در این بین مخاطبان این رسانه ها انواع متفاوتی دارند و البته سلیقه ها و دیدگاههای متفاوت و متباین در موضوع فوق از دو جنبه کاربردی و راه کاری به این مضامین می پردازند . در موضوع فوق از دو جنبه کاربردی و راهکاری به این مضامین می پردازیم . واژه های کلیدی : رسانه های اجتماعی ، اخلاق حرفه ای ، مخاطبان بیانی و گزارشی ف تجربه ورزی کاری و سازمانی و روایت های گوناگون

کلید واژه ها: دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانهتهران مرکزی


نظر شما :