انتخاب کتاب سال دانشگاه آزاد اسلامی و کسب افتخار برای دانشکده خبر

۳۰ آبان ۱۳۹۳ | ۱۴:۴۹ کد : ۱۲۱۵۴ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۲۶۰
کتاب " توسعه وتوریسم درکشورهای درحال توسعه "ترجمه دکتر"سیدوحیدعقیلی" و همکاران به عنوان کتاب سال دانشگاه آزاداسلامی درسال ۱۳۹۳ برگزیده شد.
انتخاب کتاب سال دانشگاه آزاد اسلامی و کسب افتخار برای دانشکده خبر

کتاب " توسعه وتوریسم درکشورهای درحال توسعه  "به عنوان کتاب سال دانشگاه آزاداسلامی درسال 1393 برگزیده شد.این کتاب نوشته  "دیوید جی تفلر" و "ریچارد شارپلی " است وبه درک مفهوم وپیامدهای گردشگری وتوسعه توریسم درکشورهای درحال توسعه می پردازد. دراین کتاب رابطه صنعت با پدیده توریسم وجنبه های مختلف آن درجوامع سنتی موردبررسی قرار گرفته است. ترجمه این کتاب توسط دکتر سیدوحیدعقیلی رئیس دانشکده خبردانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکزی با همکاری آقایان آزادمرادی ،جمشیدحسین پناهی وامیر اسدی صورت پذیرفته و در انتشارات دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیات تهران در سال 1393 به زیور طبع آراسته شده است.ودر 

توضیح ضروری: درمعرفی مترجم کتاب ،دکتر سیدوحیدعقیلی به عنوان عضوهیئت علمی واحدعلوم وتحقیقات معرفی شده اند درحالی که ایشان با عنوان دانشیار پایه 15 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی تهران مرکزی هستند.

کلید واژه ها: انتخاب کتاب سالتهران مرکزیدانشکده علوم و ارتباطات و مطالعات رسانه


نظر شما :