مجلات دانشکده خبر

فصلنامه فرهنگ ارتباطات

فصلنامه فرهنگ ارتباطات

مدیر مسئول:دکتر سید محمد دادگران      

سردبیر: دکتر سید وحید عقیلی

مدیر داخلی: دکتر صدیقه ببران

 

شماره جدید فصلنامه فرهنگ ارتباطات منتشر گردید

راهنمای تدوین مقالات